Vergoedingen

Werk je in de horecasector en val je onder het Paritair Comité 302? Dan heeft je werknemer - bovenop zijn basisloon - recht op de volgende premies en vergoedingen:

Woon- werkverkeer

Als je werknemer met het openbaar vervoer naar het werk komt, dan ben je verplicht tegemoet te komen in de kosten van het vervoer via een werkgeversbijdrage. Je komt ook verplicht tussen bij woon-werkverkeer met de fiets of met de eigen wagen van de werknemer.

Klik hier voor de tarieven woon- werkverkeer vanaf 1 februari 2023.
Lees hier ons artikel over de algemene regelingen rond woon- werkverkeer.

Kledijvergoeding

Moet je werknemer specifieke beroepskledij dragen, dan kan hij/zij een kledijvergoeding ontvangen.

Heeft je werknemer de beroepskledij zelf gekocht dan ontvangt hij/zij 2,04 euro per gewerkte dag. Staat je werknemer in voor het wassen en/of het onderhoud van de beroepskledij dan ontvangt hij/zij  2,04 euro per gewerkte dag.

Je werknemer ontvangt geen kledijvergoeding als jij zelf instaat voor de aankoop, het wassen én het onderhoud ervan.

Deze vergoedingen zijn geen loon en worden jaarlijks geïndexeerd.

Zon- en feestdagentoeslag

Werkt je werknemer op een zon- of feestdag dan heeft hij/zij recht op een toeslag. Onder werken op een zondag vallen alle prestaties tussen zaterdagnacht 00u01 en zondagavond 00u00. De toeslag bedraagt 2,00 euro per effectief gepresteerd uur, met een maximum van 12,00 euro per dag.

Nachttoeslag

Werkt je werknemer tussen 00u00 en 05u00 dan heeft hij/zij recht op een toeslag van 1,5040 euro per gewerkt uur.

Werkt je werknemer 's nachts op een zon- of feestdag, dan betaal je je werknemer de toeslag die voor hem/haar het voordeligst is. Stel dat je werknemer op zondag werkt van 21u00 tot 04u00. Dan heeft hij/zij recht op 3u (21u00 – 00u00) zondagpremie van 2,00 euro omdat dit voordeliger is dan de nachttoeslag van 1,5040 euro. Voor de overige 4u betaal je de nachttoeslag.

Maaltijdcheques

Het is mogelijk als werkgever om aan je werknemers maaltijdcheques toe te kennen. Hierop betaalt hij/zij geen RSZ of belastingen. Er bestaan momenteel 3 aanbieders: Edenred, Monizze en Sodexo. Je dient de maaltijdcheques te bestellen bij één van deze ondernemingen. 

Volgende voorwaarden zijn verbonden aan het gebruik van de maaltijdcheque:

  • De maaltijdcheques moet je invoeren bij schriftelijke individuele overeenkomst of ondernemingscao;
  • Het moet een collectief voordeel zijn, Je moet je personeel dus opdelen in objectief definieerbare groepen (bv. hogere functie, lagere functies) waarbinnen geen verschillen mogen zijn. De waarde van de maaltijdcheques tussen deze groepen mag wel verschillen.
  • Je werknemer betaalt minimum 1,09 EUR per maaltijdcheque. Als werkgever mag jouw tussenkomst maximaal 6,91 EUR per maaltijdcheque bedragen.
  • Je werknemer krijgt per werkelijk gewerkte dag één maaltijdcheque.

Ecocheques

Je werknemer in het PC 302 heeft jaarlijks  ‘recht’ op ecocheques met een maximale waarde van 250 euro. Met deze cheques kan je werknemer bepaalde ecologische producten en diensten kopen.

Om het volledige bedrag van 250 euro te ontvangen, moet jouw werknemer voltijds werken van 1 december tot 30 november. Een werknemer die niet de volledige periode werkt of deeltijds werkt, heeft recht op een bedrag in verhouding tot de geleverde prestaties. Eind december ontvangt je werknemer de echocheques. De waarde van een ecocheque mag niet meer bedragen dan 10,00 euro.

Als werkgever kan je de ecocheques vervangen door een gelijkwaardig voordeel zoals een verhoging van jouw werkgeverstussenkomst in maaltijdcheques.

Jobstudenten hebben geen recht op ecocheques. Flexi's en extra’s wel.

Lees meer rond ecocheques op de website van de Vlaamse Overheid.

Eindejaarspremie

Het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de eindejaarspremie aan je werknemers. Als werkgever betaal je hiervoor maandelijks een bijdrage. Voor flexi-jobbers doe je geen voorafbetaling omdat flexiloon niet gezien wordt als loon. Op de website van Horeca Vlaanderen kan je de bijdragen van flexi-jobbers terugvinden.

Je voltijdse en deeltijdse werknemers krijgen een eindejaarspremie als ze - in de loop van het kalenderjaar (=refertejaar) - minstens twee maanden ononderbroken een arbeidsovereenkomst hebben. Deze onafgebroken periode kan  over twee kalenderjaren lopen.

Je extra’s hebben recht op een eindejaarspremie als zij in de loop van het kalenderjaar (=refertejaar) ten minste 44 dagen bij jou werkten, ongeacht de duur van hun dagprestaties.

Je flexi-jobbers hebben ook recht op een eindejaarspremie op voorwaarde dat zij een arbeidsovereenkomst hadden gedurende een onafgebroken periode van 2 maanden.

Je werknemer ontvangt zijn/haar dertiende maand of eindejaarspremie uiterlijk op 31 januari van het jaar dat volgt op het refertejaar.

De berekening van de eindejaarspremie gebeurt in twee fases. De eerste fase berekent het maximumbedrag van de eindejaarspremie alsof de werknemer een volledig jaar effectief in de onderneming aanwezig was. Het maximumbedrag bedraagt 4,33 weken loon. Dit zijn de uurlonen, maandlonen of forfaitaire daglonen die van toepassing zijn in de maand december. De tweede fase vertrekt van dit maximumbedrag en doet een berekening pro rata in functie van het aantal effectief aanwezige dagen.

Bepaalde dagen - zoals vakantie- en feestdagen, arbeidsongeval, bevallingsrust, tijdelijke werkloosheid, klein verlet, familiaal verlof ... – gelden als effectieve aanwezigheid.

Wanneer je een werknemer ontslaat of hij/zij de onderneming uit vrije wil verlaat dan heeft hij/zij onder bepaalde voorwaarden ook recht op een eindejaarspremie. 

Op de website van het Waarborg en Sociaal Fonds vind je alle informatie terug.

Vakantiegeld

Je werknemer heeft recht op vakantiegeld voor de vakantiedagen die hij/zij het jaar voordien wettelijk opbouwde.

Is je werknemer een arbeider dan ontvangt deze zijn/haar enkel en dubbel vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie in de maand mei of juni. Jij financiert het vakantiegeld via de werkgeversbijdragen op het brutoloon van de arbeiders aan 108%.

Is je werknemer een bediende dan ontvangt deze zijn/haar vakantiegeld rechtstreeks van jou. Het enkel vakantiegeld is het normale dagloon voor de dag waarop je bediende vakantie neemt. Als werkgever betaal je dit op het moment dat je bediende vakantie neemt. Het dubbel vakantiegeld is 92% van het bruto maandloon van je bediende. Het dubbel vakantiegeld betaal je normaal gezien op het ogenblik dat je bediende zijn/haar hoofdvakantie opneemt. In de praktijk gebeurt dit vaak in de maand mei of juni.

Wil je meer lezen over het vakantiegeld voor je arbeiders, surf dan naar:  Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Voor vragen over het vakantiegeld voor je bedienden contacteer je best jouw sociaal secretariaat of Horeca Vlaanderen.

Syndicale premie

Is je werknemer ten laatste op 1 januari 2021 aangesloten bij een vakbond (ABVV HORVAL, ACLVB, ACV Voeding en Diensten, ...) en in orde met de bijdragen, dan krijgt hij/zij een stukje van het lidmaatschap terug via de syndicale premie. Deze premie is berekend op basis van de aangegeven arbeidsdagen en  bedraagt maximaal 145 euro voor een voltijds werknemer. De uitbetaling van de syndicale premie gebeurt door het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en aanverwante bedrijven.

Op de website van het Waarborg en Sociaal Fonds vind je alle informatie terug.

Extralegaal pensioen

Je werknemer in het PC 302 heeft recht op een extralegaal of aanvullend pensioen (tweede pensioenpijler). Dit pensioen komt bovenop zijn/haar wettelijk pensioen en bouwt op door een werkgeversbijdrage van 1,1% op het maandloon. Je stort je werkgeversbijdragen op een pensioenrekening. Deze leveren intresten op tot de uitbetaling van dit extralegaal pensioen. De uitbetaling gebeurt op het ogenblik waarop het wettelijk pensioen van je werknemer ingaat.

Tot en met 31 december 2018 bouwde een werknemer pas vanaf de leeftijd van 23 jaar een aanvullend pensioen op. Sinds 1 januari 2019 moet je voor elke werknemer bijdragen betalen vanaf zijn/haar eerste werkdag.

Studenten, extra’s, flexi-jobbers, uitzendkrachten en leerlingen hebben geen recht op extralegaal pensioen. Sinds 1 januari 2013 krijgen uitzendkrachten als compensatie de pensioenpremie als supplement op hun loon.

Op de website van het Fonds Tweede Pijler 302 vind je alle informatie terug.

Vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Is jouw werknemer, in het PC 302, tijdelijk werkloos wegens slecht weer of een technische stoornis, dan heeft hij/zij bovenop de werkloosheidsuitkering recht op een aanvullende vergoeding van minimum 2 euro per inactiviteitsdag.

Is je werknemer tijdelijk werkloos wegens economische redenen dan heeft hij/zij bovenop de werkloosheidsuitkering recht op een vergoeding gedurende de eerste 110 werkdagen dat hij/zij effectief werkloos is wegens economische redenen. Deze vergoeding bedraagt 0,5187 euro per uur, vermenigvuldigd met het aantal uren dat hij/zij normaal zou hebben gewerkt op de dag dat hij/zij werkloos is. Dit bedrag bedraagt minimaal 2 euro per dag. Je werknemer krijgt deze vergoeding enkel op voorwaarde dat hij/ zij:

  • minstens 6 maanden bij jou in dienst is op het ogenblik dat je de arbeidsovereenkomst schorst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken;
  • een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst heeft.

Loonbonus

De loonbonus (of het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel), is een premie die je werknemers krijgen als ze met de onderneming bepaalde afgesproken doelstellingen of resultaten behalen. Deze doelstellingen moeten transparant, duidelijk omschreven en afgebakend zijn. Ook moeten ze meetbaar en te controleren zijn. De bonus kan je aan iedereen toekennen of aan een duidelijk omschreven groep medewerkers. Deze groep medewerkers bepaal je op basis van objectieve criteria zoals functie, afdeling ... Via dit systeem geeft je (een bepaalde groep) werknemers een sociaal en fiscaal gunstige bonus.

Opgelet! Het is essentieel dat de doelstellingen ‘kennelijk onzeker’ zijn bij de invoering van het bonusplan. Dit wil zeggen dat het vooraf onzeker moet zijn of je deze doelstellingen met je onderneming kan halen.

Flexibiliteitstoeslag (enkel voor cateringbedrijven)

Heb je een cateringbedrijf dan ontvangen je werknemers die regelmatig (in de loop van de dag, de week of de maand) meerdere referentiefuncties uitoefenen een toeslag op hun uurloon bovenop het basisloon. Deze toeslag is afhankelijk van de functie en de anciënniteit van de werknemer in kwestie.

Volgende toeslagen (in euro per uur) zijn van toepassing voor werknemers met verschillende functies:

Cat. IICat. III of IVCat. V of hoger
Bij aanvang0,16600,25680,3020
Vanaf 5 jaar0,21120,33220,3777
Vanaf 10 jaar0,27190,40780,4527
Vanaf 15 jaar0,31720,48350,5286

Meer weten?

Heb je een vraag over vergoedingen van jouw werknemers contacteer dan Horeca Vlaanderen of  lees de sectorale gids van het Waarborg en Sociaal Fonds.

Lees hier de sectorale gids van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca

Editie 2020