Privacybeleid

Algemeen

Laatst gewijzigd op 20 maart 2024

Privacy

Dit is de privacyverklaring van Kenniscentrum toerisme & horeca VZW, met handelsbenaming Guidea, met zetel te Koning Albert I-laan 94A bus 001, 8200 Brugge, BTW BE 0863.326.130 (hierna “Guidea”).

Met deze verklaring wenst Guidea de natuurlijke personen wiens persoonsgegevens het verwerkt in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke te informeren over deze gegevensverwerking.

Guidea neemt jouw privacy ernstig en treft passende maatregelen om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van je persoonsgegevens te garanderen.

Guidea verwerkt de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hetzij “de algemene verordening gegevensbescherming” (“AVG”) of “General Data Protection Regulation” (“GDPR”).

Lees deze privacyverklaring aandachtig door: je vindt hier onder meer informatie terug over welke persoonsgegevens we verwerken, hoelang we die bewaren en welke rechten je kunt uitoefenen in verband met jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan regelmatig worden herwerkt. De datum bovenaan deze privacyverklaring geeft aan wanneer deze voor het laatst werd bijgewerkt.

De meest recente versie is beschikbaar op onze website (www.guidea.be).

Begrippenlijst

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”).
Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.​
Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres, foto, ID-nummer, IP-adres, rekeningnummer, cv, camerabeelden, loongegevens​.
Zijn geen persoonsgegevens: bv. een algemeen e-mailadres van een onderneming (bv. hotelx@gmail.com) of een algemeen telefoonnummer​.


Verwerking: elke vorm van bewerking met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés​.
Bijvoorbeeld: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen, vernietigen.


Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt​.
Bijvoorbeeld: Guidea verzamelt gegevens (met inbegrip van persoonsgegevens, zoals namen, adressen, ...) van deelnemers aan onderzoek. Guidea is verwerkingsverantwoordelijke.


Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt​.
Bijvoorbeeld: Guidea doet beroep op een bedrijf om surveys uit te sturen aan de betrokkenen, of om bepaalde resultaten van interviews en surveys te analyseren. In dit geval zal Guidea optreden als verwerkingsverantwoordelijke en het bedrijf als verwerker.

Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon waarover persoonsgegevens worden verwerkt.
Bijvoorbeeld: Guidea verzamelt gegevens van jou (met inbegrip van persoonsgegevens, zoals namen, adressen, ...) in het kader van een onderzoek. Jij bent een betrokkene.

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Guidea, het Kenniscentrum Toerisme en Horeca. Als VZW helpt Guidea de horecasector in Vlaanderen, met name door het verzamelen van waardevolle kennis, cijfers en studies die de sector sterker maken met het oog op een duurzame tewerkstelling.

2. Wie is onze functionaris voor de gegevensbescherming?

Onze functionaris voor gegevensbescherming is L4 Consulting, bereikbaar op volgend e-mailadres: L4-consulting@proximus.be.

3. Hoe kan je ons contacteren met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Voor vragen of opmerkingen in verband met de verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens, kan je ons bereiken

 • per mail: gegevensbescherming@guidea.be
 • per brief: Guidea, kenniscentrum Toerisme en Horeca VZW, ter attentie van dhr. Peter Serru, Koning Albert I-laan 94A bus 001, 8200 Brugge
 • per telefoon: 050/47.15.90 (op werkdagen tussen 9u00-12u00 en 14u00-17u00).

4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij, met welk doel en op basis van welke rechtsgrond?

Gegevens die wij rechtstreeks van jou ontvangen

Van wiePersoonsgegevensDoeleinde van de verwerkingRechtsgrond van de verwerking
Bezoekers van de websiteJe vindt hierover meer informatie in ons Cookiebeleid.Het functioneren en verbeteren van de werking van onze website. Het analyseren hoe bezoekers de website gebruiken.Gebaseerd op jouw toestemming.
Kandidaat werknemers bij GuideaIdentificatie- en contactgegevens zoals naam, voornaam, adres etc., foto, informatie over opleiding en werkervaring, huidig loon en loonsverwachting, CV en motivatiebrief, andere informatie die jijzelf bijkomend hebt gedeeld.Het beoordelen van jouw kandidatuur en de mogelijkheid om te communiceren tijdens het sollicitatieproces.Gebaseerd op precontractuele maatregelen.
Personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van GuideaE-mailadresOm de nieuwsbrief te kunnen bezorgen.Gebaseerd op jouw toestemming.
Deelnemers aan onderzoeksprojecten van Guidea (bijvoorbeeld interviews of online vragenlijsten)Naam, voornaam, leeftijd, geslacht, bedrijfsnaam, werkadres, telefoonnummer, e-mailadres, stemopnames (mogelijk bij interviews), video-opnames (mogelijk bij interviews)Om wetenschappelijk onderzoek te verrichten in het domein van toerisme en horeca ten dienste van toerisme en horecasector.Op basis van jouw toestemming.
Personen die gebruik maken van Guidea online tools en hiervoor een account aanmaken via de websiteNaam, voornaam, bedrijfsnaam en functie, informatie over jouw (toekomstige) onderneming zoals recepten, prijzen, lopende leningen etc., e-mailadresOm jou te kunnen toelaten onze online tools te gebruiken.Gebaseerd op jouw toestemming.
Personen die vragen stellen via het contactformulier op de website of per e-mailNaam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadresOm te reageren op vragen en verzoeken en communicatie op te volgen.Gebaseerd op jouw toestemming

Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen en verwerken die wij verkrijgen via onze website, zoals informatie afkomstig van cookies (zie hiervoor ons Cookiebeleid). Mogelijk verzamelen en verwerken we ook gegevens (zoals een naam en beroepsinformatie) via onze social mediakanalen (bijvoorbeeld als je met ons contact neemt via onze LinkedIn-pagina).

Gegevens die we via derden ontvangen

Guidea kan ook publiek toegankelijke informatie verzamelen om onze activiteiten te beheren en uit te breiden (bijvoorbeeld publieke databanken), dit is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

5. Hoe kan ik mijn toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken, intrekken?

Indien je je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken wilt intrekken, laat ons dit dan weten door een e-mail te sturen naar gegevensbescherming@guidea.be.

6. Ben ik verplicht de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken? Wat zijn de gevolgen indien ik dit niet doe?

Bezoekers van de website zijn niet verplicht om de analytische cookies te accepteren. Als je deze niet accepteert dan heeft dit geen enkel gevolg voor het raadplegen en gebruiken van de website.

Als kandidaat-werknemer ben je niet verplicht om jouw persoonsgegevens zoals bovengenoemd te verstrekken. Het verstrekken van jouw persoonsgegevens is noch een wettelijke noch een contractuele verplichting voor het sluiten van een overeenkomst. Doe je dit niet, dan kunnen wij jouw kandidatuur echter niet beoordelen. 

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief ben je niet verplicht jouw persoonsgegevens zoals bovengenoemd te verstrekken. Het verstrekken van jouw persoonsgegevens is noch een wettelijke noch een contractuele verplichting voor het sluiten van een overeenkomst. Doe je dit niet, dan kunnen wij jou de nieuwsbrief niet bezorgen.

Om deel te nemen aan onderzoeksprojecten ben je niet verplicht jouw persoonsgegevens zoals bovengenoemd te verstrekken. Het verstrekken van jouw persoonsgegevens is noch een wettelijke noch een contractuele verplichting voor het sluiten van een overeenkomst. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de studie. 

Om gebruik te maken van de online tools op de website, ben je niet verplicht om jouw persoonsgegevens zoals bovengenoemd te verstrekken. Het verstrekken van jouw persoonsgegevens is noch een wettelijke noch een contractuele verplichting voor het sluiten van een overeenkomst. Doe je dit niet, dan kan je geen gebruik maken van de tools.

Om vragen te stellen via het contactformulier of via mail, ben je niet verplicht om jouw persoonsgegevens zoals bovengenoemd te verstrekken. Het verstrekken van jouw persoonsgegevens is noch een wettelijke noch een contractuele verplichting voor het sluiten van een overeenkomst. Doe je dit niet, dan kunnen wij jouw vraag niet schriftelijk beantwoorden. Guidea is ook per telefoon bereikbaar.

7. Over welke rechten beschik ik als persoon van wie de gegevens worden verwerkt?

Als betrokkene heb je volgende rechten:

 • Recht op inzage van jouw persoonsgegevens: je hebt het recht uitsluitsel te krijgen over het feit of jouw persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden en, indien dit het geval is, heb je het recht om inzage te vragen.
 • Recht op rechtzetting van jouw persoonsgegevens: je hebt het recht om jouw Persoonsgegevens te laten verbeteren.
 • Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens uit al onze systemen en databases.
 • Recht om klacht in te dienen: je hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel wanneer wij jouw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier zouden verwerken.
 • Recht om toestemming in te trekken: je hebt op elk moment het recht om de toestemming die je Guidea gegeven hebt om jouw persoonsgegevens te verzamelen, in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming, vóór de intrekking ervan.
 • Recht op de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens: je hebt het recht om (tijdelijk) de verwerking van jouw gegevens te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.


Guidea gebruikt trouwens jouw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming, bij Guidea is er steeds garantie van menselijke interventie.

8. Hoe kan ik als betrokkene mijn rechten uitoefenen?

 • per mail: gegevensbescherming@guidea.be
 • per brief: Guidea, kenniscentrum Toerisme en Horeca VZW, ter attentie van dhr. Peter Serru, Koning Albert I-laan 94A bus 001, 8200 Brugge

9. Waar en hoe kan je een klacht indienen?

Je kan klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

10. Hoe lang zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren?
Van wieBewaartermijn
Bezoekers van de websiteJe vindt hierover meer informatie in ons Cookiebeleid.
Kandidaat-werknemers bij GuideaPersoonsgegevens worden tot 2 jaar bewaard voor de wervingsreserve, in het geval er geen aanwerving gebeurt.
Personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van GuideaPersoonsgegevens worden bewaard tot 1 maand na afmelding voor de nieuwsbrief.
Deelnemers aan onderzoeksprojecten van GuideaPersoonsgegevens worden tot 2 jaar bewaard.
Personen die gebruik maken van Guidea online toolsPersoonsgegevens worden tot 2 jaar bewaard na het afsluiten van het account.
Personen die vragen stellen via het contactformulier op de website of per mailPersoonsgegevens worden gedurende 6 maand bewaard na de laatste contactname.

In uitzonderlijke gevallen (bv. in geval van een juridisch geschil) kan van voormelde bewaartermijnen worden afgeweken.

11. Veiligheid – doorgifte van persoonsgegevens

Guidea heeft alle redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, niet-toegestane toegang of een andere inbreuk met betrekking tot jouw persoonsgegevens te vermijden. 

Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, behoudens in uitzonderlijke gevallen, waarvoor wij je toestemming zullen vragen.

Guidea bewaart jouw persoonsgegevens op servers die zich binnen de EER bevinden.
Wij doen soms beroep op de diensten van andere partijen zoals SurveyMonkey, Mailchimp, Phyton, SPSS. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy, informatie of andere praktijken van een derde, met inbegrip van elke derde die een website of dienst exploiteert waarnaar er bij onze dienst een link wordt voorzien (bijvoorbeeld bij het invullen van een online survey via SurveyMonkey). De opname van een link impliceert geenszins de bekrachtiging van de gelinkte website of dienst door ons.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonsgegevens die je via of in connectie met onze diensten aan andere organisaties doorgeeft. Het is dus mogelijk dat persoonsgegevens zullen doorgegeven worden aan landen andere dan het land waar je gewoonlijk verblijft met inbegrip van de Verenigde Staten, welke gegevensbeschermingsregels kunnen hebben die verschillen van degene van deze in de EER.

Guidea is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen, waarnaar de website verwijst.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgische recht.

De rechtbanken van Brugge zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze privacyverklaring.