Jobstudent

Wie mag aan de slag als jobstudent?

1. Studenten uit het voltijds dagonderwijs die:

 • ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling,
 • voltijds dagonderwijs volgen,
 • minimum 16 jaar zijn (of minimum 15 jaar én de eerste twee  leerjaren van het secundair onderwijs afgewerkt hebben).

2. Studenten uit het deeltijds onderwijs die:

 • minstens 15 jaar oud zijn en de eerste twee jaren van het secundair onderwijs gevolgd hebben,
 • enkel tijdens de schoolvakanties als jobstudent werken,
 • niet met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst werken, en
 • niet verbonden zijn met een leerovereenkomst voor werknemersberoepen of voor zelfstandigen en KMO’s,
 • geen werkloosheidsuitkeringen ontvangen.

3. Studenten in een systeem van alternerend leren en werken die:

 • niet verplicht zijn om onderwijs of een opleiding te volgen of niet aanwezig moeten zijn op de werkplek gedurende de dag van tewerkstelling,
 • als jobstudent prestaties doen bij een andere werkgever dan diegenen waarbij zij hun praktische opleiding volgen op de werkplek. Deze voorwaarde geldt niet tijdens de zomermaanden (juli en augustus), zodat de leerling(e) ook bij zijn stagegever een vakantiejob kan doen.
 • geen werkloosheidsuitkering, noch inschakelingsuitkering ontvangen.

Opgelet! Zodra de student 1 dag gewerkt heeft, mag hij dat jaar geen studentenjob meer doen.

Wie mag niet aan de slag als jobstudent?

 • Studenten die 12 maanden – voltijds of deeltijds - ononderbroken bij dezelfde werkgever werken. Verschillende opeenvolgende contracten met korte onderbrekingen tellen ook als een ononderbroken tewerkstelling.
 • Studenten die in het kader van hun studieprogramma een onbezoldigde stage uitoefenen, tenzij buiten de stagetijd.
 • Studenten die een leefloon ontvangen en vervolgens beslissen (opnieuw) te gaan studeren.
 • Studenten die een werkloosheidsuitkering ontvangen.
 • Studenten die tegelijk werknemer zijn.
 • Studenten die enkel in avondschool zijn ingeschreven.
 • Studenten met een beperkt leerplan (i.e., deeltijds onderwijs of alternerend leerplan) die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Indien de jobstudent in juni is afgestudeerd, kan deze nog als student werken tot en met 30 september van dat jaar.

Welke documenten moet ik in orde brengen?

Je bent verplicht om voor iedere student(e) een schriftelijke arbeidsovereenkomst te hebben. Dit ten laatste op het tijdstip dat de student begint te werken. Iedere overeenkomst die je afsluit met een student is een arbeidsovereenkomst, ondanks de benaming die je er zelf aan hebt gegeven. Je bewaart deze overeenkomst 5 jaar na de laatste dag van tewerkstelling.

Je arbeidsovereenkomst voor studenten is altijd een overeenkomst van bepaalde duur. Wil je van het voordelige systeem van jobstudent gebruik maken dan mag de duur niet langer zijn dan 12 maanden min 1 dag.
Stel je een overeenkomst van langer dan 12 maanden op, dan wordt de student een gewone werknemer.

 

Verplichte vermeldingen in de arbeidsovereenkomst:

 • identiteit, de geboortedatum, de woonplaats en eventueel de verblijfplaats van de partijen;
 • datum van het begin en het einde van de uitvoering van de overeenkomst;
 • plaats van de uitvoering van de overeenkomst;
 • beknopte beschrijving van de uit te oefenen functie(s);
 • arbeidsduur per dag en per week;
 • toepasselijkheid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;
 • overeengekomen loon, en ingeval dit niet vooraf kan vastgesteld worden, de wijze en basis van berekening van het loon;
 • tijdstip waarop het loon wordt uitbetaald;
 • plaats van huisvesting wanneer de werkgever er zich toe verbonden heeft de student te huisvesten;
 • bevoegde paritair comité;
 • aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid;
 • plaats waar en de manier waarop de persoon te bereiken is, die overeenkomstig het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming is aangewezen om de eerste hulp te verlenen;
 • het proefbeding (dit zijn de eerste 3 werkdagen) moet ook verplicht opgenomen worden in de overeenkomst. Met name de wijze waarop tijdens de proefperiode een einde kan worden gemaakt aan de studentenovereenkomst door beide partijen.

 

Komen volgende vermeldingen al in jouw arbeidsreglement voor, dan volstaat het hiernaar te verwijzen in de arbeidsovereenkomst. Is dit niet het geval, dan neem je ze op in de arbeidsovereenkomst.

 • plaats waar de verbandkist zich bevindt;
 • in voorkomend geval, de namen en contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad;
 • in voorkomend geval, de namen en de contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk;
 • in voorkomend geval, de namen en contactmogelijkheden van de leden van de vakbondsafvaardiging;
 • adres en het telefoonnummer van de bedrijfs- of interbedrijfsgeneeskundige dienst;
 • adres en het telefoonnummer van de inspectie van de sociale wetten van het
 • district waarin de student wordt tewerkgesteld.

Hoeveel uren mag ik een jobstudent laten werken?

Een meerderjarige jobstudent ( >= 18 jaar) in de horeca mag maximum 11 uur per dag en 50 uren per week werken.

Een minderjarige jobstudent mag maximum 8 uur per dag en 40 uur per week werken. Je mag ze maar 1 zondag op 2 laten werken. Hiervan moet je de dienst Toezicht Sociale Wetten (TSW) 5 dagen vooraf schriftelijk verwittigen. Je mag ze ze tot 23 uur ‘s avonds laten werken ALS ze nog met het openbaar vervoer naar huis kunnen. Is dit niet het geval, dan moet je zelf vervoer voorzien of de kosten ervoor terugbetalen. Van dit nachtwerk moet je ook de dienst TSW op de hoogte stellen.

>=18 jaar<18 jaar
max 11 u./dagmax 8 u./dag
max 50 u./weekmax 40 u./week

Studenten kunnen aan een voordelig tarief 600 uren per kalenderjaar werken. Dit urenpakket geldt voor al hun werkgevers samen. Vanaf het 601e uur valt de voordelige RSZ-bijdrage weg. In de volksmond spreken we dan vaak van ‘werkstudent’, maar in feite is hij nog steeds jobstudent vermits de basis een studentenovereenkomst is.

Jobstudent'Werkstudent'
Wie?Student tot het 600e uurStudent vanaf het 601e uur
Aantal uren?Maximum 600 urenGeen limiet
Contract?StudentenovereenkomstStudentenovereenkomst

Hoeveel pauze geef ik mijn jobstudent?

Is de jobstudent minderjarig, dan moet je 30 minuten pauze voorzien vanaf 4,5 uur ononderbroken arbeid. Na 6 uur ononderbroken werk moet je 1 uur pauze geven.

Meerderjarige jobstudenten moeten na 6 uur werken een verplichte pauze van minstens 15 minuten krijgen.

Check de uren van je student op de app 'student@work'

Hoeveel moet ik mijn jobstudent betalen?

De functiecategorie in combinatie met jaren anciënniteit zijn je uitgangspunt voor de berekening van het loon. De 9 functiecategorieën die een 160-tal verschillende functies omvatten, vind je op de website van Horecanet.

Je jobstudent mag je twee functiecategorieën lager uitbetalen dan de functiecategorie waaronder hij normaal zou vallen. Dit geldt niet voor de werkstudent en wanneer je leerling of student bent aan een hotelschool.

Bij minderjarige jobstudenten mag je het minimumloon van 2 functiecategorieën lager nemen en hiervan slechts een bepaald percentage betalen.

Leeftijd jobstudent% op het minimumloon volgens functiecategorie
15 jaar70%
16 jaar80%
17 jaar90%
18 jaar90%
Bekijk het overzicht van het loonbarema dat bestaat uit de loonschalen van elke functiecategorie.

Hoeveel RSZ betaal ik voor mijn jobstudenten?

Je geniet een voordelige RSZ-bijdrage van 5,42 %. Vanaf het 601e uur gelden de gewone RSZ-bijdragen (± 30 % voor arbeiders). Vanaf dan wordt je jobstudent omschreven als werkstudent.

De jobstudent zelf geniet ook een voordelige RSZ-bijdrage van 2,71%. Vanaf het 601e uur geeft hij, als werkstudent, 13,07 % aan de RSZ af.

Jobstudent'Werkstudent'
Wie?Student tot het 600e uurStudent vanaf het 601e uur
RSZ werkgever5,42%± 30% vanaf het 601e uur
RSZ werknemer2,71%13,07% vanaf het 601e uur

Is er bedrijfsvoorheffing bij jobstudenten?

Nee, enkel de solidariteitsbijdrage van 5,42% op het loon en een bijdrage aan het asbestfonds van 0,01%.

Moet ik het woon-werkverkeer van mijn jobstudent vergoeden?

Ja, jobstudenten hebben recht op een vergoeding voor woonwerkverkeer.

Ga naar de tarieven woon- werkverkeer

Hoe zorg ik dat mijn jobstudent fiscaal ten laste van zijn ouders blijft?

‘Ten laste’ betekent dat een kind financieel afhankelijk is van zijn ouders. Ouders die kinderen fiscaal ten laste hebben, betalen hierdoor minder belastingen. Als hij niet goed oplet, kan het dat de student niet langer fiscaal ten laste van zijn ouders is. Een attest vragen van je jobstudent m.b.t. zijn contingent kan hierom zeer handig zijn.

Vertel jouw jobstudent over de grenzen van kinderbijslag

Wie studeert en bijklust als jobstudent moet opletten dat hij niet te veel werkt, want naast de 600-urengrens is er nog een grens. Indien een meerderjarige jobstudent in Vlaanderen boven zijn 600-urengrens zit, dan mag hij bijkomend nog 80 uur per maand werken aan normale RSZ-bijdragen vooraleer hij zijn kinderbijslag verliest.

Opgelet! Een minderjarige jobstudent verliest nooit kinderbijslag.

Opgelet! Woont je jobstudent in Brussel of Wallonië dan geldt een andere regeling.

Hoe verloopt het einde van de arbeidsovereenkomst?

Heeft de jobstudent nog geen 3 arbeidsdagen gewerkt?

Dan zit je in de ‘proeftijd’. Gedurende de eerste 3 werkdagen mogen zowel de student als de werkgever aan de  overeenkomst een einde maken zonder opzegging of vergoeding.

Opgelet! Een arbeidsdag ≠ een kalenderdag.

Heeft de jobstudent al 3 arbeidsdagen gewerkt?

Dan hebben zowel jij als je jobstudent het recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen. Dit gebeurt door een schriftelijke opzegging aan de andere partij.

Wie zegt op?

Duur overeenkomstDe werkgeverDe jobstudent
=< 1 maand3 dagen opzeg1 dag opzeg
> 1 maand7 dagen opzeg3 dagen opzeg

Wat met de proefperiode bij opeenvolgende studentenovereenkomsten?

Als je dezelfde jobstudent via opeenvolgende studentenovereenkomsten in dezelfde functie tewerkstelt, zijn opeenvolgende proefperiodes verboden. Er kan dus enkel een proefperiode van 3 dagen zijn in de eerste studentenovereenkomst.

Mag ik mijn jobstudent een vast contract aanbieden?

Ja, maar dan moet de functie van het vast contract duidelijk verschillen van de studentenjob. Het is niet de bedoeling dat de studentenjob als een goedkope proefperiode dient. Doe je dit wel, dan loop je het risico dat er later extra RSZ-bijdragen bijkomen.

Mag ik een buitenlandse jobstudent tewerkstellen?

Gaat het om een student binnen de Europese Economische Ruimte, dan zijn er geen extra formaliteiten.

Als de student van buiten de Europese Economische Ruimte komt, dan gelden bijkomende formaliteiten:

 • De student volgt in België onderwijs met een volledig leerplan.
 •  Hij is in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.
 • Tijdens het schooljaar heeft hij een arbeidskaart nodig en mag hij maximaal 20 uur per week werken.

Europese Economische Ruimte (= Europese Unie + Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Ga naar de volgende arbeidsovereenkomst: 'Uitzendarbeid'