Flexi

Wie kan ik als flexi aanwerven?

Personen met een hoofdactiviteit

Je kan iedereen die een hoofdactiviteit heeft en aan de volgende twee voorwaarden voldoet, aanvaarden als flexi-jobber:

 1. De werknemer moet minstens 4/5 voltijds werken bij één of meerdere andere werkgevers.
 2. Voorwaarde 1 moet in het derde kwartaal dat aan de tewerkstelling voorafgaat vervuld zijn. Deze voorwaarde kan  je  via de Dimona-aangifte nagaan.

Je moet deze tewerkstellingsvoorwaarde over het volledige kwartaal bekijken en dus ieder kwartaal opnieuw beoordelen.

Opgelet: vanaf 1 januari 2024 zijn de regels verscherpt. Voor werknemers die overschakelen van een voltijdse job naar een 4/5de job, is er een bijkomende wachtperiode ingevoerd. Zij mogen pas vanaf het derde kwartaal na deze overschakeling een flexi-job uitvoeren. 

Je mag de volgende dagen gelijkstellen met effectief gewerkte dagen:

 • alle dagen waarvoor de werknemer loon ontvangt, inclusief de periode met een verbrekingsvergoeding;
 • afwezigheid zonder behoud van loon, omwille van arbeidsongeschiktheid;
 • dagen van moederschapsbescherming, moederschaprust, vaderschap- en adoptieverlof;
 • klein verlet;
 • burgerplichten met behoud van loon;
 • tijdelijke werkloosheid door (medische) overmacht of technische stoornis;
 • economische werkloosheid;
 • tijdelijke leerkrachten die tijdens de zomervakantie een uitgestelde bezoldiging ontvangen.

Zijn niet gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen:

 • dagen als flexi;
 • dagen als jobstudent;
 • dagen als extra;
 • goedkope overuren in de horeca;
 • dagen als leerling.

Indien je twijfelt of iemand in aanmerking komt voor een flexi-job neem je best contact op met de RSZ (Rijksdienst voor Sociale zekerheid).

Gepensioneerden

Je kan bijna alle gepensioneerden aanwerven als flexi:

 • ambtenaren, zelfstandigen en werknemers met een pensioen;
 • pensioen op wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar);
 • vervroegd pensioen (63 jaar of een loopbaan van 42 jaar);
 • rustpensioen;
 • overlevingspensioen (langstlevende echtgenoot, die minstens 45 jaar is, krijgt een pensioen o.b.v. de loopbaan van de overleden echtgenoot);
 • pensioen ten laste van de Belgische pensioeninstelling;
 • pensioen ten laste van een buitenlandse pensioeninstelling;

Enige voorwaarde is dat men ten laatste gepensioneerd is op het einde van het 2de kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van tewerkstelling.


Enkel personen met een overgangsuitkering kan je niet aanwerven als flexi-jobber. De overgangsuitkering is een tijdelijke uitkering voor de langstlevende echtgenoot die nog niet de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt.

Opgelet! Gepensioneerden jonger dan 65 of met een onvolledige loopbaan, mogen maar beperkt bijverdienen. Hun inkomen uit de flexi-job telt mee bij het nagaan van de loongrenzen. Bij een overschrijding van de  grensbedragen, vermindert hun pensioen met het percentage van de overschrijding.

Kan ik iemand die al bij mij werkt, inzetten als flexi-jobber?

Ja, indien je vaste werknemer in het huidige kwartaal minder dan 4/5 voor jou werkt.

Nee, als je werknemer:

 • al minstens 4/5 bij jou werkt;
 • zich in een periode bevindt die gedekt is door een opzegvergoeding of een ontslagcompensatievergoeding ten laste van jou;
 • zich in een opzegtermijn bevindt bij jou.

Opgelet: vanaf 1 januari 2024 zijn de regels verscherpt.  

Als een werknemer bij jou tewerkgesteld is in een bepaald kwartaal, en de arbeidsovereenkomst komt ten einde, dan kan die werknemer daarna niet in hetzelfde kwartaal bij jou aan de slag als flexi-jobber. Een flexi-jobber mag dus in het huidige kwartaal van de tewerkstelling niet met dezelfde werkgever verbonden zijn of zijn geweest. 

Je kan een flexi-jobber wel nog een ander contract aanbieden:  een werknemer die in het begin van een kwartaal als flexi-jobber bij jou aan de slag is, mag vervolgens in dat kwartaal wel met een ander contract aan de slag bij jou als werkgever. 

Verder mag een werknemer in hetzelfde kwartaal geen flexi-job uitoefenen bij een onderneming die ‘verbonden’ is aan de onderneming waar hij minstens 4/5de aan de slag is. Ben je een werkgever met meerdere horecazaken, moet je dit dus goed in het achterhoofd houden.

Hoeveel betaal ik mijn flexi-jobber?

Je flexi-jobber moet je minimaal € 11,41 per uur betalen. Tegelijk met het loon betaal je het flexi-vakantiegeld (7,67% = 0,88 EUR) uit. Dit komt samen neer op een minimumloon van € 12,29 per uur (vanaf 1 mei 2024). Er is geen dubbel vakantiegeld verschuldigd.

Uiteraard mag je als werkgever ook meer betalen aan je flexi-jobber. Vanaf 1 januari 2024 mag het loon echter maximaal 150 % van het minimale basisloon bedragen. Vanaf mei 2024 zal dit dus maximaal 17,115 euro per uur zijn (wettelijk vastgelegd minimale flexi-loon van 11,41 euro per uur x 150 %).

Daarnaast betaal je een patronale bijdrage van 28 % op het werkelijk uitbetaalde loon. Je flexi-jobber zelf moet geen fiscale en sociale bijdragen betalen voor de eerste 12.000 euro die hij of zij op jaarbasis verdient (aanpassing vanaf 01.01.2024). Het brutoloon is tot deze limiet dus gelijk aan het nettoloon.

Voor gepensioneerden ouder dan 65 geldt deze fiscale limiet niet. 

Hoeveel dagen mag ik mijn flexi-jobber inzetten?

Op de duur van het flexi-werk staat geen beperking. Je kan hen een onbeperkt aantal dagen inzetten.

Welke documenten moet ik in orde brengen?

Je hebt een schriftelijke raam- én flexi-job arbeidsovereenkomst nodig.

Je raamovereenkomst bevat:

 • identiteit van de partijen;
 • beknopte beschrijving van de functie(s);
 • flexiloon;
 • wijze en de termijn waarbinnen de werkgever de flexi-arbeidsovereenkomst aan de werknemer moet voorstellen;
 • voorwaarden waaraan de flexi-jobber moet voldoen.

Opgelet! Is er geen raamovereenkomst, dan is er geen sprake van flexi-arbeid.

 

Je raamovereenkomst kan meerdere arbeidsovereenkomsten van verschillende flexi’s omvatten.

Je vindt een model raamovereenkomst op horecavlaanderen.be/formulieren

Je flexi-job arbeidsovereenkomst is een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Voor je flexi-jobbers mag je opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur sluiten. Dit is een uitzondering op het verbod om meerdere arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur te sluiten na elkaar.

Welke Dimona-aangifte moet ik doen voor mijn flexi-jobber?

Je doet een ‘Dimona FLX’. Wanneer je een mondelinge arbeidsovereenkomst hebt met je flexi dan doe je de aangifte per dag met vermelding van begin- en einduur.

Heb je een schriftelijke arbeidsovereenkomst met je flexi dan doe je een Dimona per periode (maximum een kwartaal). Je houdt het begin- en einduur bij via je geregistreerde kassa, de dag-Dimona of een systeem van tijdsopvolging.

Wordt je Dimona niet aanvaard, omdat je ze te laat invult of omdat je niet aan de voorwaarden voldoet, dan betaal je sociale bijdragen op het flexiloon aan 225 %.

Wat als mijn flexi werkt op een zon- of feestdag?

Je flexi ontvangt dan een premie van €2 per uur. Deze premie kan maximum €12 per dag bedragen. Daarnaast moet je betaalde inhaalrust voorzien binnen 6 weken.

Moet ik mijn flexi-jobber een eindejaarspremie betalen?

Je flexi-jobber heeft recht op een eindejaarspremie zodra hij 2 maanden ononderbroken bij jou in dienst is.

Voor meer info ga naar Lonen en vergoedingen

Moet ik mijn flexi-jobber ecocheques betalen?

Ja, dit naargelang het aantal dagen dat hij bij jou werkte.

Moet ik mijn flexi-jobber nog andere vergoedingen of premies betalen bovenop het flexiloon?

Ja, je betaalt je flexi nog andere vergoedingen. Dit zijn bijkomende vergoedingen die verschuldigd zijn door een CAO, zoals onder meer de vergoeding voor arbeidskledij.

Ga naar de volgende arbeidsovereenkomst: "Extra"