Financiële maatregelen door Covid-19 in de buurlanden

30/10/2020

Door de COVID-19-epidemie kregen veel horecazaken te maken met een verlaagde omzet. Gelukkig hebben de overheden van zowel België als de buurlanden enkele hulpmiddelen voor bedrijven ingeschakeld om deze crisis zo goed mogelijk door te komen. 

Wij geven per buurland een overzicht van de belangrijkste financiële maatregelen voor de horeca.

NEDERLAND

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers kunnen tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze door de coronacrisis verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden. NOW was aan te vragen tot en met 31 augustus en loopt over de maanden juni, juli, augustus en september. Dit was de tweede aanvraagperiode. Rond half november start de derde aanvraagperiode.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt, ontvangen zelfstandige ondernemers een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. Daarnaast voorziet deze maatregel ook in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen, als gevolg van de coronacrisis, op te vangen. Afhankelijk van je leeftijd of gezinssituatie is de premie hoger of lager.

Sinds 1 oktober 2020 kan je ook Tozo 3 aanvragen. 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) – Afgesloten

De TOGS is een ondertussen afgesloten hulpmiddel voor ondernemers die directe schade ondervonden door de maatregelen van het kabinet. Deze specifieke groep kon een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen om hun vaste lasten te betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand

Tegemoetkoming Vaste Lasten middel en kleinbedrijven (TVL)

Deze maatregel helpt mkb-bedrijven (middel- en kleinbedrijven met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. De subsidie is bedoeld voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet verloren door de crisis. De subsidie kan nog aangevraagd worden tot 30 oktober 2020.

Belastingmaatregelen

Ondernemers konden tot 1 oktober 2020 bijzonder uitstel van belasting aanvragen voor de betaling van belastingschulden. Hun uitstel dat drie maanden duurt, loopt dus uiterlijk op 1 januari 2021 af. 

Verder verlaagt het kabinet de invorderingsrente voor alle belastingschulden vanaf 23 maart 2020 en dit al tot 31 december 2021.  In die periode laat het kabinet de rente dalen van 4% naar 0,01%. Zo ondervinden ondernemingen geen extra kosten door belastingschulden.

Sinds 1 juni 2020, gaat de belastingrente tijdelijk naar 0,01%. Voor de inkomstenbelasting gaat die rente vanaf 1 juli 2020 omlaag. De verlagingen van belastingrente waren tot 1 oktober 2020. 

Energiebelastingen

Een onderneming of organisatie komt, onder volgende voorwaarden, in aanmerking voor het uitstellen van de betaling van Energiebelasting en ODE :

 • De onderneming ontvangt iedere maand een eindfactuur van hun energieleverancier;
 • De eindfactuur moet betrekking hebben op het werkelijk verbruik van elektriciteit en/of gas over de periode van een kalendermaand.
 • Het maakt niet uit op welke manier het deze eindfactuur betaalt (vooruitbetaling, in een keer of uitgesteld).

Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)

Met de GO-C(orona) module kunnen banken krediet verstrekken aan ondernemingen met liquiditeitstekorten als gevolg van het coronavirus. Dit zijn leningen met een maximum looptijd van 6 jaar tussen € 1,5 en € 150 miljoen per onderneming, waarbij de Staat voor 80% (grootbedrijf) en 90% (MKB) garant staat.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het ministerie van EZK (Economische Zaken en Klimaat) staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% (MKB) en 80% (grootbedrijven) van dit borgstellingskrediet.

COL-regeling voor Start-ups en Scale-ups

De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) is bedoeld voor Startups, Scale-ups en innovatieve mkb-ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben (met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding). De Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) zullen deze kredieten verstrekken.

Klein Krediet Corona (KKC)

De Nederlandse overheid staat garant voor 95% van de € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000).

De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK (Kamer van Koophandel) voor 1 januari 2019.

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal vijf jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. Het feit dat de financiers nog steeds 5% van het risico dragen, zorgt voor een zorgvuldige risicobeoordeling, zodat de leningen worden verstrekt aan in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit. Banken houden zich aan de Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening.

Qredits

Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Het heeft als stichting een ideëel doel en een aanpak die wezenlijk anders is dan van reguliere banken, o.a. met bijzondere persoonlijke aandacht voor de ondernemers en de ontwikkeling van het business plan.

FRANKRIJK

Sociale en / of fiscale betalingstermijnen

Bedrijven met grote moeilijkheden kunnen verzoeken om uitstel van betaling van werknemers- en werkgeversbijdragen.

Directe belastingvermindering

Als bedrijven betalingsproblemen hebben die verband houden met het virus, kan men bij de openbare accountant een schikkingsplan aanvragen om de betaling van hun belastingschuld te spreiden of uit te stellen. Als deze moeilijkheden niet met een dergelijk plan op te lossen zijn, kunnen bedrijven in de moeilijkste situaties verzoeken om kwijtschelding van directe belastingen (bijvoorbeeld winstbelasting, territoriale economische bijdrage). Het voordeel van deze gratis maatregelen is afhankelijk van een geïndividualiseerd onderzoek van de verzoeken, rekening houdend met de situatie en de financiële moeilijkheden van de bedrijven.

Solidariteitsfonds (1500 EUR)

De staat en de gewesten hebben een solidariteitsfonds opgericht om de kleine bedrijven te helpen die het zwaarst door de crisis zijn getroffen. Intergemeentelijke overheden en grote bedrijven kunnen bijdragen aan de financiering van het fonds. Verzekeringsmaatschappijen hebben al een bijdrage van 400 miljoen euro aangekondigd.

Het solidariteitsfonds heeft twee componenten.

Met het eerste onderdeel kan de onderneming profiteren van een steunbedrag die door het DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) wordt betaald. Het bedrag is gelijk is aan het opgegeven omzetverlies in maart, april en mei 2020, tot een maximum van € 1.500. 

Met de tweede component kunnen bedrijven die profiteren van de eerste component, aanvullende steun ontvangen voor een bedrag tussen € 2.000 en € 5.000 . Dit kan verhoogd worden tot € 10.000. 

Uitgestelde betaling van facturen

De kleinste bedrijven, die in aanmerking komen voor het solidariteitsfonds,  kunnen genieten van het recht om de betaling van de huur, water-, elektriciteits- en gasrekeningen uit te stellen. 

Door de overheid gegarandeerde geldlening

De staatsgegarandeerde lening (PGE) is een garantiemechanisme ter ondersteuning van de bankfinanciering van bedrijven tot 300 miljard euro. Het staat tot 31 december 2020 open voor alle bedrijven. Ondernemingen kunnen deze lening aangaan bij hun gebruikelijke bankinstelling of sinds 6 mei 2020 bij uitleenplatforms met de status van crowdfunding-intermediair. In wezen is in dit geval de PGE onderworpen aan dezelfde regels als wanneer deze wordt afgesloten bij een bank. Er wordt geen restitutie vereist het eerste jaar. Het bedrijf kan ervoor kiezen om de lening over een periode van maximaal vijf jaar af te betalen.

De banken zijn vastbesloten om massaal, tegen kostprijs, door de staat gegarandeerde leningen te verstrekken om de cashflow van bedrijven en professionals onmiddellijk te verlichten. Ze zullen alle aan hen gerichte vragen onderzoeken en snel reageren. Niettemin zullen alle ondernemingen, met name de grootste, die hun betalingsverplichtingen niet nakomen, geen toegang krijgen tot deze staatsgarantie voor hun bankleningen. Bovendien hebben Franse banken zich ertoe verbonden om de terugbetaling van bedrijfsleningen tot zes maanden kosteloos uit te stellen.

Onderhandelen over een herschikking van bankleningen

Kredietbemiddeling is een openbaar systeem dat elk bedrijf helpt dat in moeilijkheden komt met een of meer financiële instellingen (banken, verhuurders, factormaatschappijen, kredietverzekeraars, enz.).

Implementeer gedeeltelijke werkloosheid

Het bedrijf kan een gedeeltelijke activiteitsvergoeding aanvragen voor één of meer arbeidsongeschikte werknemers wanneer:

 • het wordt beïnvloed door de decreten die voorzien in de sluiting van het bedrijf;
 • het wordt geconfronteerd met een daling van de activiteit / leveringsproblemen;
 • het voor al zijn werknemers onmogelijk is om de nodige preventieve maatregelen te nemen ter bescherming van de gezondheid van de werknemers (telewerken, barrière tussen werknemers, enz.).

Het bedrijf betaalt een vergoeding gelijk aan 70% van het brutosalaris (ongeveer 84% van het netto) aan zijn werknemers met een minimum van € 8,03 per uur, ongeacht de grootte van het bedrijf. Werknemers met een minimumloon of minder krijgen een vergoeding van 100%.

De staat betaalt het bedrijf volledig terug voor salarissen tot € 6.927 bruto per maand, ofwel 4,5 keer het minimumloon.

Op 1 juni 2020 zijn de voorwaarden voor steun gewijzigd. De betaling van deze vergoeding door de staat en Unedic zal 85% bedragen van de vergoeding die aan de werknemer wordt betaald (in plaats van 100%), binnen de ongewijzigde limiet van 4,5 keer het minimumloon. Voor de werknemer verandert er niets aangezien de uitbetaalde vergoeding gelijk blijft (70% van het brutosalaris of circa 84% van het netto) en minimaal het netto minimumloon.

De sectoren hotels, restaurants, cafés, toerisme, evenementen, sport en cultuur blijven profiteren van 100% dekking van de gedeeltelijke activiteitsvergoeding voor niet-gewerkte uren tot september .
 

Bemiddelaar van bedrijven in geval van conflict

De bemiddeling van bedrijven biedt een gratis, snelle en reactieve bemiddelingsdienst: een bemiddelaar neemt binnen zeven dagen contact op met de verwijzer om met hem een plan van aanpak en vertrouwelijkheid op te stellen. Het bedrijfsgeheim blijft behouden, evenals de reputatie van bedrijven.

Elk geschil met betrekking tot de uitvoering van een privaatrechtelijk contract, met inbegrip van stilzwijgende of een openbare orde, kan worden voorgelegd aan de bemiddelaar (bijv. Betalingsachterstand, niet-conforme diensten of goederen, enz.

DUITSLAND

Miljarden aan hulpprogramma’s voor Duitse economie

Duitsland lanceert het grootste hulppakket in de geschiedenis van de Bondsrepubliek. Met het corona-beschermingsschild stabiliseert de federale overheid de economie, mobiliseert ze enorme financiële middelen voor werknemers, zelfstandigen en bedrijven en versterkt ze het gezondheidssysteem. Kleine bedrijven, zelfstandigen en freelancers krijgen een zeer uitgebreide en snelle ondersteuning:

De federale overheid stelt 50 miljard euro beschikbaar om non-bureaucratische noodhulp te bieden aan kleine ondernemingen, zelfstandigen en freelancers. Dit betekent dat de overheid eenmalig voor drie maanden een subsidie voor exploitatiekosten toekent. De noodhulp vormt een aanvulling op de programma's van de deelstaten. 

De noodhulp voorziet in de volgende subsidies:

 •  Zelfstandigen en bedrijven met maximaal 5 werknemers ontvangen maximaal 9.000 euro
 •  Zelfstandigen en bedrijven met maximaal 10 werknemers ontvangen maximaal 15.000 euro.
 •  Zelfstandigen hebben gemakkelijker toegang tot basisbeveiliging, zodat levensonderhoud en huisvesting zijn verzekerd. De overheid schorst de activatest op gedurende zes maanden en verplicht zichzelf uitkeringen zeer snel uit te betalen.

Schild voor bedrijven: economisch stabilisatiefonds

De federale overheid heeft een economisch stabilisatiefonds opgericht, dat vooral gericht is op grote bedrijven en grootschalige hulp kan verlenen. Het vormt een aanvulling op de liquiditeitssteun waartoe al besloten is via de speciale programma's van KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) . Het fonds omvat:

 • 100 miljard euro voor corporate actions
 • 400 miljard euro voor garanties

De overheid stelt via het staatsbedrijf KfW een hulpprogramma ter waarde van miljarden euro's beschikbaar om bedrijven, zelfstandigen en freelancers van liquiditeit te voorzien. Hiervoor biedt KfW verschillende kredietprogramma's aan in onbeperkte volumes. Dit verlicht financiële problemen buiten uw schuld, vooral voor kleine en middelgrote bedrijven. Betrokken bedrijven krijgen via hun huisbank toegang tot KfW-leningen

Fiscale maatregelen voor bedrijven en zelfstandigen

Bedrijven van elke omvang krijgen fiscale steun om hun liquiditeit te verbeteren. Voor bedrijven die direct getroffen zijn door het coronavirus geldt tot eind 2020 het volgende:

 • Reeds betaalde belastingvooruitbetalingen kunnen gedeeltelijk worden terugbetaald.
 • Het bedrag van de vooruitbetaalde belastingen kan worden aangepast.
 • Belastingautoriteiten verlenen uitstel van belastingschulden.
 • Van handhavingsmaatregelen wordt afgezien.
 • Wet Corona Tax Aid  (zie hieronder)

Steunmaatregelen voor werknemers

Bedrijven kunnen sinds het begin van de coronacrisis een beroep doen op werktijdverkorting als tenminste 10 procent van de werknemers door het verlies wordt getroffen. Met de uitkering voor werktijdverkorting kunnen getroffen bedrijven hun werknemers in dienst houden, zelfs als er bestellingen verloren gaan. De werktijdverkorting vervangt een deel van het gederfde netto inkomen: 60 procent voor kinderloze werknemers en 67 procent voor werknemers met kinderen. Dit ontlast de werkgever van de kosten om werknemers in dienst te houden. Zelfs uitzendkrachten krijgen dit. De werktijdvergoeding helpt dus om ontslagen te voorkomen.

Door de ernstige economische gevolgen van de coronacrisis hebben miljoenen werknemers te maken met werktijdverkorting. Daarom heeft de coalitiecommissie op 22 april 2020 afgesproken om de werktijdvergoeding te verhogen. De verhogingen zijn afhankelijk van de duur van de werktijdverkorting en gelden maximaal tot het einde van het jaar. De toegang tot deze uitkering is verlengd tot december 2021.

WET CORONA TAX AID voor Horeca

De coronacrisis treft de horecasector hard. Daarom wordt de omzetbelasting voor voeding in de horeca vanaf 1 juli 2020 t / m 30 juni 2021 verlaagd naar het verlaagde omzetbelastingtarief van 7%. Het is belangrijk dat deze maatregel tijdelijk is. Het is bedoeld als opsteker zodat restaurants snel weer zelfstandig kunnen opereren. De overeenkomstige wettelijke regeling maakt deel uit van de Corona Tax Aid Act.