Vergoedingen

Werk je in de horecasector en val je onder het Paritair Comité 302? Dan heb je - bovenop je basisloon - recht op de volgende premies en vergoedingen:

Woon-werkverkeer

Als je met het openbaar vervoer naar het werk komt, dan is jouw werkgever verplicht om tegemoet te komen in de kosten van dit vervoer via een werkgeversbijdrage. Je werkgever komt ook verplicht tussen bij je woon-werkverkeer met de fiets of met de eigen wagen.

Klik hier voor de tarieven woon- werkverkeer vanaf 1 juni 2024.
Lees hier ons artikel over de algemene regelingen rond woon- werkverkeer.

Kledijvergoeding

Moet je specifieke beroepskledij dragen, dan kan je een kledijvergoeding ontvangen van je werkgever.

Heb je je beroepskledij zelf gekocht dan ontvang je 2,08 euro per gewerkte dag. Sta je ook in voor het wassen en/of het onderhoud van deze kledij, dan ontvang je een extra 2,08 euro per gewerkte dag.

Je hebt geen recht op een kledijvergoeding als je werkgever instaat voor de aankoop, het wassen én het onderhoud ervan.

Deze vergoedingen zijn geen loon en worden jaarlijks geïndexeerd.

Zon- en feestdagentoeslag

Werk je als werknemer op een zon- of feestdag dan heb je recht op een toeslag. Onder werken op een zondag vallen alle prestaties tussen zaterdagnacht 00u01 en zondagavond 00u00. De toeslag bedraagt 2,00 euro per effectief gepresteerd uur, met een maximum van 12,00 euro per dag.

Nachttoeslag

Werk je tussen 00u00 en 05u00 dan heb je recht op een toeslag van 1,5315 euro per gewerkt uur.

Werk je 's nachts op een zon- of feestdag, dan betaalt je werkgever de toeslag die voor jou het voordeligst is. Stel dat je op zondag werkt van 21u00 tot 04u00. Dan heb je recht op 3u (21u00 – 00u00) zondagpremie van 2,00 euro omdat dit voordeliger is dan de nachttoeslag van 1,5315 euro. Voor de overige 4u ontvang je de nachttoeslag.

Maaltijdcheques

Het is mogelijk dat je van jouw werkgever maaltijdcheques krijgt. Per dag die je effectief werkt, ontvang je één maaltijdcheque. Als werknemer moet je per ontvangen maaltijdcheque minimum 1,09 EUR zelf betalen. Je werkgever komt maximaal voor 6,91 EUR per maaltijdcheque tussen. Op de maaltijdcheque betaal je geen RSZ of belasting. 

Ecocheques

In de horecasector heb je jaarlijks ‘recht’ op ecocheques met een maximale waarde van 250 euro. Met deze cheques kan je bepaalde ecologische producten en diensten kopen. Om het volledige bedrag van 250 euro te ontvangen, moet je voltijds werken van 1 december tot 30 november.  Heb je niet de volledige periode gewerkt of deeltijds gewerkt dan heb je recht op een bedrag in verhouding tot de geleverde prestaties. Eind december krijg je de ecocheques. De waarde van een ecocheque mag niet meer bedragen dan 10,00 euro.

Jouw werkgever kan de ecocheques vervangen door een gelijkwaardig voordeel zoals een verhoging van de werkgeverstussenkomst in maaltijdcheques.

Als jobstudent heb je geen recht op ecocheques.  Als flexi-jobber en extra wel.

Lees meer rond ecocheques op de website van de Vlaamse Overheid.

Eindejaarspremie

Het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de eindejaarspremie voor de werknemers in PC 302. Jouw werkgever betaalt hiervoor maandelijks een bijdrage.

Als flexi-jobber betaalt je werkgever geen voorafbetaling omdat het flexiloon niet gezien wordt als loon. Op de website van Horeca Vlaanderen kan je de bijdragen van flexi-jobbers terugvinden. 

Als voltijdse of deeltijdse werknemer moet je minstens twee maanden ononderbroken een arbeidsovereenkomst in dezelfde onderneming hebben en dit in de loop van het kalenderjaar (=refertejaar).

Als gelegenheidswerknemer of extra heb je recht op een eindejaarspremie wanneer je in de loop van het kalenderjaar (=refertejaar) ten minste 44 dagen arbeidsprestaties hebt verricht bij dezelfde werkgever ongeacht de duur van je dagprestaties.

Als flexi-jobber heb je ook recht op een eindejaarspremie op voorwaarde dat je een arbeidsovereenkomst had gedurende een onafgebroken periode van 2 maanden.

Je ontvangt je dertiende maand of eindejaarspremie uiterlijk op 31 januari van het jaar dat volgt op het refertejaar

De berekening van de eindejaarspremie gebeurt in twee fases. De eerste fase berekent het maximumbedrag van de eindejaarspremie alsof je een volledig jaar effectief in de onderneming aanwezig was. Het maximumbedrag bedraagt 4,33 weken loon. Dit zijn de uurlonen, maandlonen of forfaitaire daglonen die van toepassing zijn in de maand december. De tweede fase vertrekt van dit maximumbedrag en doet een berekening pro rata in functie van het aantal effectief aanwezige dagen.

Bepaalde dagen - zoals vakantie- en feestdagen, arbeidsongeval, bevallingsrust, tijdelijke werkloosheid, klein verlet, familiaal verlof ... – gelden als effectieve aanwezigheid.

Wanneer je wordt ontslagen of de onderneming verlaat uit vrije wil heb je onder bepaalde voorwaarden ook recht op een eindejaarspremie. 

Op de website van het Waarborg en Sociaal Fonds vind je alle informatie hierover terug.

Vakantiegeld

Als werknemer heb je recht op vakantiegeld voor de vakantiedagen die je het jaar voordien wettelijk opbouwde.

Er is alvast een verschil als arbeider of bediende. Beiden hebben wel recht op enkel en dubbel vakantiegeld.

Ben je een arbeider dan ontvang je jouw enkel en dubbel vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie in de maand mei of juni. Je werkgever financiert het vakantiegeld door werkgeversbijdragen.

Ben je een bediende dan ontvang je jouw vakantiegeld rechtstreeks van je werkgever. Het enkel vakantiegeld is het normale dagloon voor de dag waarop je vakantie neemt. Je werkgever betaalt dit op het moment waarop je vakantie neemt. Het dubbel vakantiegeld is 92% van je bruto maandloon. Het dubbel vakantiegeld ontvang je normaal op het ogenblik dat je jouw hoofdvakantie opneemt. In de praktijk gebeurt dit vaak in de maand mei of juni.

Wil je meer lezen over het vakantiegeld voor arbeiders, surf dan naar:  Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Voor vragen over het vakantiegeld voor bedienden contacteer je best jouw vakbond.

Syndicale premie

Ben je ten laatste op 1 januari 2021 aangesloten bij een vakbond (ABVV HORVAL, ACLVB, ACV Voeding en Diensten, ...) en ben je in orde met de bijdragen, dan krijg je een stukje van je lidmaatschap terug via de syndicale premie. Deze premie is berekend op basis van de aangegeven arbeidsdagen en  bedraagt maximaal 145 euro voor een voltijdse werknemer. De uitbetaling van de syndicale premie gebeurt door het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca.

Op de website van het Waarborg en Sociaal Fonds vind je alle informatie hierover terug of contacteer je vakbond voor extra informatie.

Extralegaal pensioen

Als werknemer in het PC 302 heb je recht op een extralegaal of aanvullend pensioen (tweede pensioenpijler). Dit pensioen komt bovenop je wettelijk pensioen en bouwt op door een werkgeversbijdrage van 1,1% op je maandloon. Jouw werkgever stort de werkgeversbijdragen op een pensioenrekening. Deze leveren intresten op tot het moment van uitbetaling van dit extralegaal pensioen. De uitbetaling gebeurt op het ogenblik waarop je wettelijk pensioen ingaat.

Tot en met 31 december 2018 bouwde je als werknemer pas vanaf de leeftijd van 23 jaar een extralegaal pensioen op. Sinds 1 januari 2019 ben je als werknemer al vanaf je eerste werkdag aangesloten.

Als student, extra, flexi-job, uitzendkracht en leerling heb je geen recht op het extralegaal pensioen. Sinds 1 januari 2013 krijg je als uitzendkracht ter compensatie de pensioenpremie als supplement op jouw loon.

Op de website van het Fonds Tweede Pijler 302 vind je alle informatie terug.

Vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Ben je als werknemer in PC 302 tijdelijk werkloos wegens slecht weer of een technische stoornis, dan heb je bovenop de werkloosheidsuitkering recht op een aanvullende vergoeding van minimum 2 euro per inactiviteitsdag.

Ben je tijdelijk werkloos wegens economische redenen. Dan heb je bovenop je werkloosheidsuitkering recht op een vergoeding gedurende de eerste 110 werkdagen dat je effectief werkloos bent wegens economische redenen. Deze vergoeding bedraagt 0,5187 euro per uur, vermenigvuldigd met het aantal uren dat je normaal zou hebben gewerkt op de dag dat je werkloos bent. Dit bedrag bedraagt minimaal 2 euro per dag. Je ontvangt de vergoeding op voorwaarde dat je:

  • minstens 6 maanden in dienst bent bij dezelfde onderneming op het ogenblik dat je werkgever de arbeidsovereenkomst schorst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken;
  • een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst hebt.

Loonbonus

De loonbonus (of het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel) is een premie die je als werknemer krijgt als je met je onderneming bepaalde afgesproken doelstellingen of resultaten behaalt. Deze doelstellingen moeten transparant, duidelijk omschreven en afgebakend zijn. Ook moeten ze meetbaar en te controleren zijn De bonus kan er zijn voor alle werknemers of enkel voor een duidelijk omschreven groep werknemers. Deze groep werknemers bepaalt je werkgever op basis van objectieve criteria zoals functie, afdeling ... .

Flexibiliteitstoeslag (enkel voor cateringbedrijven)

Werk je in een cateringbedrijf en oefen je regelmatig (in de loop van de dag, de week of de maand) meerdere referentiefuncties uit, dan ontvang een toeslag op je uurloon. Deze toeslag is afhankelijk van je functie en je anciënniteit.

Volgende toeslagen (in euro per uur) zijn van toepassing:

Cat. IICat. III of IVCat. V of hoger
Bij aanvang0,16900,26150,3075
Vanaf 5 jaar0,21510,33830,3846
Vanaf 10 jaar0,27690,41530,4610
Vanaf 15 jaar0,32300,49230,5383

Meer weten?

Heb je een vraag over jouw loon, contacteer dan jouw vakbond  ACV Voeding en Diensten of ABVV Horval of lees de sectorale gids (2023) van het Waarborg en Sociaal Fonds.

Lees hier de sectorale gids van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca (2023).

Editie 2023.