Jobstudent

Wie mag aan de slag als jobstudent?

1. Je bent een student uit het voltijds dagonderwijs die:

 • ingeschreven is in een onderwijsinstelling;
 • voltijds dagonderwijs volgt;
 • minimum 16 jaar is (of minimum 15 jaar én de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs afgewerkt heeft). 

2. Je bent een student uit het deeltijds onderwijs die:

 • minstens 15 jaar oud is en de eerste twee jaren van het secundair onderwijs gevolgd heeft;
 • enkel tijdens de schoolvakanties als jobstudent werkt;
 • niet met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst werkt;
 • niet verbonden is met een leerovereenkomst voor werknemersberoepen of voor zelfstandigen en KMO’s;
 • geen werkloosheidsuitkeringen ontvangt.

3. Je bent een student in een systeem van alternerend leren en werken die:

 • niet verplicht is om onderwijs of een opleiding te volgen of niet aanwezig moet zijn op de werkplek gedurende de dag van tewerkstelling;
 • als jobstudent werkt bij een andere werkgever dan diegene waarbij je praktische opleiding volgt op de werkplek. Deze voorwaarde geldt niet tijdens de zomermaanden (juli en augustus), zodat je ook bij je stagegever een vakantiejob kan doen;
 • geen werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering ontvangt.

Wanneer mag ik niet aan de slag als jobstudent?

 • Als je een student bent die 12 maanden – voltijds of deeltijds - ononderbroken bij dezelfde werkgever werkt. Verschillende opeenvolgende contracten met korte pauzes ertussen tellen ook als ‘ononderbroken werken’.
 • Als je een student bent die voor je studieprogramma een niet-betaalde stage uitoefent tenzij je werk als jobstudent buiten de stagetijd valt.
 • Als je een student bent die een leefloon ontvangt (en daarna beslist om (opnieuw) te studeren.
 • Als je een student bent die een werkloosheidsuitkering ontvangt.
 • Als je een student bent die ook werknemer is.
 • Als je een student bent die enkel in een avondschool is ingeschreven .
 • Als je een student bent die een beperkt leerplan (i.e., deeltijds onderwijs of alternerend leerplan) heeft en niet aan de voorwaarden uit vraag 1 voldoet.

Studeer je in juni af dan kan je nog als student werken tot en met 30 september van dat jaar.

Welke documenten moet ik in orde brengen?

Je moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben ten laatste op het tijdstip dat je begint te werken. Die arbeidsovereenkomst is altijd een overeenkomst van bepaalde duur. De bepaalde duur bedraagt maximaal 12 maanden min 1 dag. Stelt je werkgever toch een overeenkomst van 12 maanden op, dan val je niet meer onder de definitie van jobstudent en gaan de voordelen - voor jou én voor je werkgever - verloren.

Verplichte vermeldingen in de arbeidsovereenkomst:

 • de identiteit, geboortedatum, woonplaats en eventueel verblijfplaats van jou en je werkgever;
 • de datum van het begin en het einde van de uitvoering van de overeenkomst;
 • de plaats van de uitvoering van de overeenkomst;
 • een beknopte beschrijving van de uit te oefenen functie(s);
 • de arbeidsduur per dag en per week;
 • de toepasselijkheid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;
 • het overeengekomen loon, of als je werkgever dit niet vooraf kan vaststellen, de wijze en de basis van berekening van het loon;
 • het tijdstip waarop je werkgever het loon uitbetaalt;
 • de plaats van huisvesting wanneer de werkgever jou huisvest;
 • het bevoegde paritair comité;
 • de aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid;
 • de plaats waar en manier waarop je de persoon die, volgens algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, aangewezen is om de eerste hulp te verlenen, kan bereiken;
 • De proeftijd (dit zijn je eerste 3 werkdagen) moet ook verplicht opgenomen worden in je overeenkomst. Met name de wijze waarop tijdens de proefperiode een einde kan worden gemaakt aan de arbeidsovereenkomst. 

Hoeveel uren mag ik als jobstudent werken?

Als meerderjarige jobstudent ( >= 18 jaar) in de horeca mag je maximum 11 uren per dag en 50 uren per week werken. 

Ben je minderjarig, dan mag je nooit meer dan 8 uren per dag en 40 uren per week werken. Je werkgever moet de Inspectie Sociale Wetten inlichten. Je mag tot 23 uur ‘s avonds werken ALS je nog met het openbaar vervoer naar huis kan. Kan dit niet dan moet je werkgever zelf vervoer voorzien of de kosten ervoor terugbetalen. Je mag maximum 1 zondag op 2 werken. 

>=18 jaar<18 jaar
max 11 u./dagmax 8 u./dag
max 50 u./weekmax 40 u./week

Je kan 600 uren per kalenderjaar aan een voordelig tarief werken. Dit urenpakket geldt voor al je werkgevers samen. Vanaf het 601e uur valt de voordelige RSZ-bijdrage weg. In de volksmond spreken we dan vaak over een ‘werkstudent’, maar in feite ben je nog steeds jobstudent vermits de basis een studentenovereenkomst is.

Jobstudent'Werkstudent'
Wie?Student tot het 600e uurStudent vanaf het 601e uur
Aantal uren?Maximum 600 urenGeen limiet
Contract?StudentenovereenkomstStudentenovereenkomst
Op de website of app van student@work kan je het saldo/attest van je beschikbare uren raadplegen en afdrukken.

Hoeveel pauze krijg ik als jobstudent?

Ben je minderjarig, dan heb je recht op 30 minuten pauze vanaf 4,5 uren ononderbroken arbeid. Na 6 uren ononderbroken werk heb je recht op 1 uur pauze.

Ben je meerderjarig dan heb je na 6 uren werken recht op een pauze van minstens 15 minuten.

Wat is mijn loon als jobstudent?

Je werkgever moet je loon berekenen op basis van je functiecategorie in combinatie met je jaren anciënniteit. De 9 functiecategorieën en 160-tal verschillende functies vind je in het artikel 'Functieclassificatie'.

Ben je een meerderjarige jobstudent dan mag je werkgever je twee functiecategorieën lager uitbetalen dan de functiecategorie waaronder je normaal zou vallen. 

Ben je een minderjarige jobstudent dan mag je werkgever voor jou het minimumloon van twee functiecategorieën lager nemen en hiervan slechts een bepaald percentage betalen:

Leeftijd jobstudent% op het minimumloon volgens functiecategorie
15 jaar70%
16 jaar80%
17 jaar90%
18 jaar90%
Bekijk het overzicht van het loonbarema dat bestaat uit de loonschalen van elke functiecategorie.

Let op voor de grenzen van kinderbijslag

Als je studeert en bijklust als meerderjarige jobstudent moet je opletten dat je niet te veel werkt. Want naast de 600-urengrens is er nog een grens. Indien je als meerderjarige student in Vlaanderen boven jouw 600 uren zit, dan mag je bijkomend nog 80 uur per maand werken aan de normale RSZ-bijdrage vooraleer je jouw kinderbijslag verliest. Ben je een minderjarige student dan verlies je nooit je kinderbijslag!

Hoeveel RSZ betaal ik als jobstudent?

Je geniet als jobstudent een voordelige RSZ-bijdrage van 2,71%. Vanaf het 601e uur geef je, als werkstudent, 13,07 % aan de RSZ af.
 

Jobstudent'Werkstudent'
Wie?Jobstudent tot het 600e uurJobstudent vanaf het 601e uur
RSZ werknemer2,71%13,07% vanaf het 601e uur

Betaal ik bedrijfsvoorheffing als jobstudent?

Nee, je betaalt enkel de solidariteitsbijdrage van 2,71% op je loon.

Heb ik recht op een vergoeding voor woon-werkverkeer?

Ja, jobstudenten hebben recht op een vergoeding voor woonwerkverkeer.

Ga naar de tarieven woon- werkverkeer

Hoe verloopt het einde van mijn arbeidsovereenkomst?

Heb je minder dan 3 arbeidsdagen gewerkt?

Heb je minder dan 3 arbeidsdagen als jobstudent gewerkt dan zit je in de ‘proeftijd’. Tijdens deze eerste 3 werkdagen mogen zowel jij als je werkgever aan de overeenkomst een einde maken zonder opzegging of vergoeding.

Heb je al 3 arbeidsdagen gewerkt?

Heb je 3 of meer arbeidsdagen als jobstudent gewerkt dan hebben zowel jij als je werkgever het recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen. Dit doe je via een schriftelijke opzegging aan de andere partij. 

Duur overeenkomstDe werkgeverDe jobstudent
=< 1 maand3 dagen opzeg1 dag opzeg
> 1 maand7 dagen opzeg3 dagen opzeg

Wat met de proefperiode bij opeenvolgende studentenovereenkomsten?

Als dezelfde werkgever je via opeenvolgende studentenovereenkomsten in dezelfde functie tewerkstelt zijn opeenvolgende proefperiodes verboden. Er kan dus enkel een proefperiode van 3 dagen zijn in je eerste arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever.

Kan mijn werkgever mij een vast contract aanbieden?

Ja dat kan maar dan moet de functie van het vast contract duidelijk verschillen van de functie van de studentenjob. Het is namelijk niet de bedoeling dat de studentenjob als een goedkope proefperiode dient. 

Ga naar de volgende arbeidsovereenkomst: 'Uitzendarbeid'