Arbeidstijd

Wat is arbeidstijd?

Hoelang moet je minimaal werken per dag?

Niet minder dan 3 uur per shift. Dit kan naar 2 uur worden gebracht op voorwaarde dat je werkgever dit gemotiveerd meldt aan het Paritair Comité 302.

Opgelet! Het gaat hier dus niet om minimaal 2 of 3 uur per dag, maar per shift. Denk bijvoorbeeld aan de service coupé waar je dag in meerdere shiften is verdeeld.

Hoelang moet je als deeltijdse werknemer minimaal per week werken?

 • 12 uur 40 minuten en minstens 1/3 van de arbeidsduur van een voltijds tewerkgestelde werknemer.
 • Dit mag uitzonderlijk naar 10 uur worden gebracht op voorwaarde dat je werkgever dit gemotiveerd meldt aan het Paritair Comité 302.

Probeer jouw wekelijkse arbeidsduur op minimaal 13 uur vast te leggen, dan bouw je nog sociale rechten op zoals pensioen.

Hoeveel mag je maximaal per week werken?

Gemiddeld 38 uur/week en dit over 1 jaar bekeken. Dit bereken je door het aantal gewerkte uren per kalenderjaar te delen door het aantal gewerkte weken in hetzelfde kalenderjaar.

Is er bij jou nog een 39 uren of 40 uren werkweek, dan krijgt je extra rustdagen (ADV-dagen) om tot een gemiddelde van 38 uren te komen. 

Zoals hierboven aangegeven, kan je werkgever ook gebruik maken van het systeem van grote flexibiliteit. Zo kan hij jou tot maximaal 50u / week laten werken. 

Hoeveel pauze moet ik krijgen?

Je mag maximaal 6 uur zonder onderbreking werken. Daarna heb je recht op minstens een kwartier pauze. Er is wel een uitzondering als je jobstudent bent. 

Wil je meer weten over Jobstudenten? Ga dan naar de fiche “Jobstudent”

Hoeveel rust moet ik krijgen?

Tussen 2 dagprestaties heb je recht op 11 rusturen. Let dus op dat jouw werkgever je niet te snel laat terugkomen. 
Daarnaast geniet je per week een rusttijd van 35 aaneensluitende uren. 

Valt iedereen onder de regels rond arbeidstijd?

Nee, 3 categorieën van werknemers vallen hier niet onder:

 1. Werknemers in familieondernemingen
  Hier gaat het enkel over de bloedverwanten die onder rechtstreeks gezag van hun ouders of voogd staan. Het gaat over eigen kinderen, stiefkinderen, pleegkinderen en echtgenoten.
 2. Werknemers die vertrouwenspersoon zijn
  Een vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor psychosociale problemen op het werk. Dit kan gaan van stress tot pesterijen. De vertrouwenspersoon helpt bij het zoeken naar een oplossing.
 3. Leidinggevend personeel
  De wetgever omschreef in 1965 de volgende functies in de horeca als leidinggevend:
 • De zaaldirecteurs, de oberkelners, de hofmeesters, de oberkelners/hofmeesters roomservice of maîtres d’hôtel, voor zover zij bij de fooiverdeling niet in aanmerking komen en geen kelnerdienst verrichten, dat wil zeggen voor zover zij niet werkelijk en regelmatig deelnemen aan de dienst voor het opnemen van de bestelling, het samenstellen van het eetmaal, het bereiden of het doorsnijden van gerechten, het aanbevelen van wijn, en zij het recht hebben zonder tussenkomst van de werkgever personeel in dienst te nemen of te ontslaan;
 • De keukenverantwoordelijke of keukenchef, de restaurantmanager of de restaurantdirecteur, de gerant of de chef-gerant, die het bevel heeft over een ploeg van ten minste drie personen, leerlingen uitgezonderd;
 • De econoom, de aankoper of manager purchasing/purchaser;
 • Het hoofd huishouding of executive housekeeping;
 • De hoofdboekhouder of de boekhouder die de bedienden van de boekhouding leidt;
 • De gouvernante/huisdame/huismeester, gouvernante d’étage of verantwoordelijke kamermeisjes/jongens van de verdieping die door de werkgever betaald wordt, geen kamermeisjesdienst verricht en het bevel heeft over ten minste zeven kamermeisjes of een dienst van ten minste dertig kamers;
 • De hoteldirecteur, op voorwaarde dat deze persoon het werkelijk gezag uitoefent en de verantwoordelijkheid draagt over ten minste negen werknemers in de onderneming, leerlingen uitgezonderd.
Ga naar de volgende fiche: 'Deeltijdse arbeid'