Partners

Horeca Vorming Vlaanderen

 

Horeca Vorming Vlaanderen vzw, opgericht door de sociale partners in de horecasector (ABVV-Voeding-Horeca-Diensten, CCVD-Voeding en Hotel en Horeca Vlaanderen), streeft naar een verdere professionalisering en versterking van de Vlaamse horecasector. Ze richten zich naar deze drie doelgroepen:

Werknemers in de horeca
Horeca Vorming Vlaanderen is het opleidingscentrum voor horecawerknemers (paritair comité 302). Ieder semester organiseren ze meer dan 200 korte, praktijkgerichte en interessante opleidingen. Ze zijn gratis en enkel toegankelijk voor horecawerknemers. Ook ondersteunen ze horecabedrijven in de training van hun werknemers.

Leerlingen en leerkrachten
Horeca Vorming Vlaanderen werkt samen met hotelscholen en scholen grootkeuken. Ze ontwikkelen didactisch materiaal en leerkrachten kunnen zich bijscholen. Ook werken ze samen met het deeltijds onderwijs, o.a. door de begeleiding van leerovereenkomsten tussen leerlingen en horecabedrijven. Daarnaast werken ze samen met tal van opleidingspartners aan de kwaliteit van stages.

Werkzoekenden
Samen met VDAB en andere partners organiseert Horeca Vorming opleidingen voor werkzoekenden in heel Vlaanderen.

 

Horeca Vorming Vlaanderen lanceerde in 2011 de website Fan van Horeca. Hét informatiekanaal rond horecaopleidingen en bijscholingen voor iedereen die werkt en wil werken in de horeca.  

 

www.horecavorming.be

www.fanvanhoreca.be
 

Waarborg- en Sociaal Fonds

 

Het Horecafonds is het Fonds voor Bestaanszekerheid van en voor de horecasector. Het Fonds staat in voor de uitbetaling van allerlei sociale voordelen aan werkgevers en werknemers in de Horecasector.

Velen onder jullie kennen het Horecafonds van de eindejaarspremies. Het Fonds heeft immers als kerntaak de uitbetaling van de eindejaarspremies aan werknemers in de sector, maar het doet nog veel meer.

Het Horecafonds organiseert ook de uitbetaling van de zogenaamde syndicale premies, en de terugbetaling van bepaalde kosten rond syndicale vormingen. In het kader van het SWT (vroegere brugpensioen) neemt het Fonds de uitbetaling van de aanvullende vergoeding ten laste.

Het Fonds verzekert het beheer van de sectorale functieclassificatie. Alle functies uitgeoefend binnen de sector werden hierin samengebracht en op een wetenschappelijke manier beschreven.

Tenslotte is het bevorderen van tewerkstelling en beroepsopleiding eveneens een statutaire opdracht van het Fonds. Om hieraan gestalte te geven werden de regionale centra voor vorming en vervolmaking in de horecasector opgericht (Horeca Vorming).

Op sectoraal niveau werd eveneens een sociaal pensioenplan uitgewerkt. Hiervoor werd het Fonds Tweede Pijler 302 opgericht. Het beheer van het solidariteitsluik binnen dit plan is in handen van het Horecafonds.

 

 www.horecafonds.be

ACV Voeding & diensten

ACV Voeding en Diensten is een van de vakcentrales van het ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond). Zij verdedigt de belangen van de arbeiders en arbeidsters uit een hele reeks industriële, dienstverlenende en social profit sectoren.

ACV Voeding en Diensten is vertegenwoordigd in o.a. volgende paritaire comités: Horeca (arbeiders en bedienden), voedingsnijverheid, handel in voedingswaren, schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven, technische land- en tuinbouwwerken, tabaksbedrijf, terugwinning van diverse producten, landbouw, tuinbouw, bosbouw, vrij onderwijs, filmbedrijf, bioscopen,  tandprothese, bewakingsdiensten, diensten voor gezinszorg Vlaanderen, dienstencheques, beheer van gebouwen en huispersoneel, toeristische attracties, aanvullend paritair comité voor de arbeiders en uitzendarbeiders in één van de vermelde sectoren.

 acv-voeding-diensten.acv-online.be

ABVV Horval

De Centrale Voeding – Horeca – Diensten, afgekort ABVV HORVAL, is een federale werknemersorganisatie die aangesloten is bij het ABVV (Algemeen Belgisch Vak Verbond). De centrale is een standvastige waarde binnen de arbeidersvertegenwoordiging. In 2008 vierden ze dan ook hun 100-jarig bestaan.

Tijdens deze periode is er uiteraard een enorme evolutie geweest, zowel in structuren als in ledenaantal. Vandaag tellen ze meer dan 115.000 aangesloten werknemers wiens belangen ze verdedigen in meerdere sectoren. De horecasector is één van de belangrijkste sectoren voor de centrale.

Daarnaast is ABVV Horval ook aangesloten bij de EFFAT (Europese Vakbond van werknemers in de voedingsnijverheid) en bij de UITA (Wereld vakverbond van werknemers in de voedingindustrie). Daardoor hebben ze dus hun plaats zowel op Belgisch, Europees als mondiaal niveau.

 www.horval.be
 

Horeca Vlaanderen

Horeca Vlaanderen is de sectororganisatie van en voor de horeca. De drie pijlers zijn belangenverdediging, ondersteunen en netwerken. Dankzij de wijdvertakte verankering is Horeca Vlaanderen actief op Europees, nationaal, Vlaams en lokaal niveau.

Horeca Vlaanderen heeft op dit moment vijfendertig lokale afdelingen verspreid over gans Vlaanderen, driehonderd bestuursleden die zich dagelijks inzetten voor de sector en zesduizend leden die hebben gekozen deel uit te maken van het professionele netwerk.

Belangenverdediging

Horeca Vlaanderen verdedigt de belangen van de ganse sector en strijdt voor een beter ondernemingsklimaat. Bij het bepalen van de algemene strategie en standpunten is er constante input van de lokale afdelingen en diverse sectorcommissies.

Netwerken

Via netwerkevents, infosessies, opleidingen en workshops brengt Horeca Vlaanderen ondernemers samen om hen de kans te bieden zich verder te professionaliseren. Een overzicht van het aanbod aan kosteloze opleidingen vindt u op www.horeca-academie.be.

Ondersteunen

Horeca Vlaanderen verspreidt haar informatie via diverse kanalen ( Horeca Krant, Horeca Echo, Horeca Flash, website, partners,..). De leden kunnen bovendien rekenen op juridisch eerstelijnsadvies en krijgen een divers aanbod interessante ledenvoordelen.

 www.fedhorecavlaanderen.be

Westtoer

Westtoer, het provinciebedrijf voor toerisme en recreatie in West-Vlaanderen, is een overheidsbedrijf met de flexibiliteit van private organisaties.

Voor toerisme en recreatie vormt Westtoer het verlengstuk en het speerpunt van het provinciebestuur. De hoofdopdracht van Westtoer bestaat dan ook in het voorbereiden en adviseren van het toeristisch-recreatief beleid van de provincie en het coördineren en effectief realiseren van dit beleid. Westtoer situeert zich tussen het Vlaams niveau en de basisactoren (gemeenten, privé-sector).

De belangrijkste rol is het coördineren van deze krachten aan de basis. Om dit te realiseren deelt Westtoer de provincie op in regio's (Kust, Brugse Ommeland, Westhoek, Leiestreek). De partners uit de gemeenten en de privé-sector worden samengebracht in hechte samenwerkingsverbanden, ondersteund door financiële en personele middelen.

 www.westtoer.be