Lonen & vergoedingen

Lonen

Het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf (PC 302) is bevoegd voor de werknemers en hun werkgevers in de Horeca. Een werknemer in de horeca wordt op basis van zijn/ haar taak ingedeeld in één van de negen functiecategorieën. De precieze indeling van deze functiecategorieën vind je terug op de website van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca.

Aan elke functiecategorie is één loonschaal gekoppeld die het minimumloon vaststelt voor werknemers vergoed op basis van een vast loon, tewerkgesteld in de 38-uren week. Hieronder vind je een overzicht van het loonbarema dat bestaat uit de loonschalen van elke functiecategorie.

loonbarema's
 

De indexatie van de minimumlonen gebeurt op basis van de gezondsheidsindex. Op 1 januari 2020 zijn de minimum- en effectieve brutolonen in de horeca geïndexeerd met 0,889%.

Noot: Bovenstaande indexatie is niet van toepassing op het loon van de flexi-jobs aangezien het flexi-loon de consumptieprijsindex volgt. Het minimumloon van flexi-werknemers bedraagt momenteel 10,28 euro (incl. flexivakantiegeld) per uur. (Indexatie 1 maart 2020)

Vergoedingen en premies

Wanneer je in de horecasector werkt en valt onder het Paritair Comité 302 heb je recht op verscheidene premies en vergoedingen. Hieronder vind je een overzicht waarop een werknemer recht heeft bovenop zijn basisloon.

Zon- en feestdagentoeslag

Wanneer de werknemer werkt op een zon- of feestdag, heeft hij/zij recht op een toeslag. Onder werken op een zondag begrijpen we de prestaties verricht tussen zaterdagnacht 00u01 en zondagavond 00u00. Deze toeslag bedraagt 2,00 euro per effectief gepresteerd uur, met een maximum van 12,00 euro per dag.

 

Eindejaarspremie

Het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de eindejaarspremie voor de werknemers die vallen onder het Paritair Comité 302. De werkgevers betalen hiervoor maandelijks, en dit uiterlijk voor de 15de van de volgende maand een bijdrage.

Voor flexi-jobs is geen voorafbetaling noodzakelijk door de werkgever aangezien flexiloon niet aanzien wordt als loon. Klik hier voor meer informatie. 

De dertiende maand of eindejaarspremie wordt uiterlijk betaald op 31 januari van het jaar dat volgt op het refertejaar en wordt berekend in functie van het aantal dagen effectieve aanwezigheid.

De voltijdse en deeltijdse werknemers moeten minstens twee maanden ononderbroken gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst in dezelfde onderneming in de loop van het kalenderjaar (=refertejaar). Deze onafgebroken periode kan zelfs voldaan worden over twee kalenderjaren.

De gelegenheidswerknemers of extra’s hebben recht op een eindejaarspremie wanneer zij in de loop van het kalenderjaar (=refertejaar) ten minste 44 dagen arbeidsprestaties hebben verricht bij dezelfde werkgever ongeacht de duur van de verrichte dagprestaties.

Flexi-jobbers hebben ook recht op een eindejaarspremie op voorwaarde dat zij een arbeidsovereenkomst hadden van een onafgebroken periode van 2 maanden.

De berekening van de eindejaarspremie gebeurt in twee fases. De eerste fase berekent het maximumbedrag van de eindejaarspremie alsof de werknemer een volledig jaar effectief in de onderneming aanwezig was. Het maximumbedrag bedraagt 4,33 weken loon. Dit zijn de uurlonen, maandlonen of forfaitaire daglonen die van toepassing zijn in de maand december. De tweede fase vertrekt van dit maximumbedrag en doet een berekening pro rata in functie van het aantal effectief aanwezige dagen.

Bepaalde dagen worden met effectieve aanwezigheid gelijkgesteld. (Vb. vakantie- en feestdagen, arbeidsongeval, bevallingsrust, tijdelijke werkloosheid, klein verlet, familiaal verlof, ...)

Wanneer de werknemer wordt ontslagen of de onderneming verlaat uit vrije wil heeft deze onder bepaalde voorwaarden ook nog recht op een eindejaarspremie. Klik hier voor meer informatie.

 

Extralegaal pensioen

Werknemers die vallen onder het PC 302 hebben recht op een extralegaal of aanvullend pensioen (tweede pensioenpijler). Dit pensioen komt bovenop het wettelijk pensioen en wordt opgebouwd door een werkgeversbijdrage van 1% op het maandloon. De werkgever stort de werkgeversbijdragen op een pensioenrekening en deze leveren intresten op tot het moment van uitbetaling van dit aanvullend pensioen.

Tot en met 31 december 2018 bouwde een werknemer pas vanaf de leeftijd van 23 jaar een aanvullend pensioen op. Sinds 1 januari 2019 is deze leeftijdsvoorwaarde evenwel weggevallen en is elke werknemer al vanaf de eerste dag van tewerkstelling aangesloten.

De uitbetaling van het aanvullend pensioen gebeurt op het ogenblik waarop het wettelijk pensioen ingaat.

Studenten, extra’s, flexi’s, uitzendkrachten en leerlingen hebben geen recht op het aanvullend pensioen. Sedert 1 januari 2013 krijgen uitzendkrachten ter compensatie de pensioenpremie als supplement op hun loon.

Klik hier voor meer informatie.

Woon-werkverkeer

Als een werknemer met de trein en/of ander openbaar vervoer naar het werk komt, dan is de werkgever verplicht tegemoet te komen in de kosten van het vervoer via een werkgeversbijdrage. De werkgever komt ook verplicht tussen bij woon-werkverkeer met de fiets of met de eigen wagen van de werknemer.

Voor de specifieke tarieven met betrekking tot de trein en het privé-vervoer vanaf 1 februari 2019 klik hier.

Klik hier voor de algemene regeling.

Nachttoeslag

Werknemers die tussen 00u00 en 05u00 werken, hebben recht op een toeslag van 1,3001 EUR per gewerkt uur.

Wanneer de werknemer 's nachts werkt op een zon- of feestdag, is de voordeligste toeslag voor de werknemer van toepassing.

Werkt de werknemer bijvoorbeeld op zondagavond van 21u00 tot 04u00, dan heeft hij recht op 3u (21u00 – 00u00) zondagpremie van 2,00 euro aangezien dit voordeliger is dan de nachttoeslag van 1,3001 euro. Voor de overige 4u is dan de nachttoeslag verschuldigd.

Ecocheques

Het PC 302 heeft ervoor gezorgd dat alle werknemers in de horecasector jaarlijks ecocheques ontvangen van hun werkgever. Met ecocheques kunnen bepaalde ecologische producten en diensten worden aangekocht.

In de horecasector heeft elke werknemer ‘recht’ op ecocheques met een maximale waarde van 250 euro. Om het volledige bedrag te ontvangen, moet een werknemer voltijds werken van 1 december 2019 tot 30 november 2020.  Een werknemer die niet de volledige periode werkt of deeltijds werkt, heeft recht op een bedrag in verhouding tot de geleverde prestaties. Eind december worden de echocheques toegekend. De waarde van een ecocheque mag niet meer bedragen dan 10,00 euro.

De werkgever heeft ook de mogelijkheid om de ecocheques te vervangen door een gelijkwaardig voordeel zoals een verhoging van de werkgeverstussenkomst in maaltijdcheques.

Jobstudenten hebben geen recht op ecocheques,flexi's en extra’s wel.

Klik hier voor meer informatie.

Vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Een werknemer, die valt onder het PC 302 en tijdelijk werkloos is wegens slecht weer of een technische stoornis, heeft bovenop de werkloosheidsuitkering recht op een aanvullende vergoeding van minimum 2 euro per inactiviteitsdag.

Daarnaast kan een werknemer tijdelijk werkloos zijn wegens economische redenen. Deze heeft bovenop de werkloosheidsuitkering recht op een vergoeding op voorwaarde dat hij/ zij:

  • Minstens 6 maanden in dienst is bij dezelfde onderneming op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst wordt geschorst bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken;
  • Er sprake is van een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst.

De werknemer heeft de eerste 110 werkdagen dat hij/zij effectief werkloos is wegens economische redenen, recht op een vergoeding van 0,5187 euro per uur, vermenigvuldigd met het aantal uren dat de werknemer normaal zou hebben gewerkt op de dag dat hij/zij werkloos is. Dit bedrag bedraagt minimaal 2 euro per dag.

Bij tijdelijke werkloosheid is er geen wachttijd.

Kledijvergoeding

Indien specifieke beroepskledij vereist is, kan de werknemer een kledijvergoeding ontvangen.

Als de werknemer instaat voor de aankoop ontvangt hij 1,76 euro per gewerkte dag. Wanneer hij daarnaast ook instaat voor het wassen en/of het onderhoud ontvangt hij ook 1,76 euro per gewerkte dag.

Er is geen recht op een kledijvergoeding indien de werkgever instaat voor de aankoop, het wassen én het onderhoud.

Deze vergoedingen worden niet aanschouwd als loon en worden jaarlijks geïndexeerd.

Syndicale premie

Een werknemer, die ten laatste op 1 januari 2020 is aangesloten bij een vakbond (ABVV HORVAL, ACLVB, ACV Voeding en Diensten, ...) en in orde is met de bijdragen, krijgt een stukje van het lidmaatschap terugbetaald via de syndicale premie. Deze premie is berekend op basis van de aangegeven arbeidsdagen en  bedraagt maximaal 145 euro voor een voltijds werknemer. De uitbetaling van de syndicale premie gebeurt door het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en aanverwante bedrijven.

Klik hier voor meer informatie of contacteer uw vakbond voor extra informatie.

Loonbonus

Het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel, ook wel loonbonus genoemd, is een premie voor de werknemers. De bonus hangt af van de collectieve resultaten van een onderneming of van een duidelijk omschreven groep medewerkers. Deze groep medewerkers bepaal je op basis van objectieve criteria zoals functie, afdeling, ... .

Werknemers verkrijgen een dergelijk voordeel als de afgesproken doelstellingen behaald zijn. Deze doelstellingen moeten transparant, duidelijk omschreven en afgebakend zijn. Ook moeten ze meetbaar en te controleren zijn. Het is essentieel dat de doelstellingen kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan.

Dit systeem geeft de mogelijkheid om aan (een bepaalde groep) werknemers een sociaal en fiscaal gunstige bonus toe te kennen.

Flexibiliteitstoeslag (enkel voor cateringbedrijven)

De werknemer in een cateringbedrijf die regelmatig, in de loop van de dag, de week of de maand, meerdere referentiefuncties uitoefent, ontvangt bovenop zijn basisloon een toeslag op zijn uurloon. Deze premie is afhankelijk van de functie en de anciënniteit van de persoon in kwestie.

Volgende toeslagen zijn van toepassing voor werknemers met verschillende functies:

Bij aanvang
cat. II: 0,1435 EUR toeslag/u
cat. III of IV: 0,2220 EUR toeslag/u
cat. V of hoger: 0,2611 EUR toeslag/u

Vanaf 5 jaar
cat. II: 0,1826 EUR toeslag/u
cat. III of IV: 0,2872 EUR toeslag/u
cat. V of hoger: 0,3265 EUR toeslag/u

Vanaf 10 jaar
cat. II: 0,2350 EUR toeslag/u
cat. III of IV: 0,3525 EUR toeslag/u
cat. V of hoger: 0,3914 EUR toeslag/u

Vanaf 15 jaar
cat. II: 0,2742 EUR toeslag/u
cat. III of IV: 0,4179 EUR toeslag/u
cat. V of hoger: 0,4569 EUR toeslag/u

Meer weten?

Wie meer wil lezen over loon- en arbeidsvoorwaarden in de horeca kan de sectorale sociale gids horeca raadplegen.

Voor meer info kan je je als werknemer wenden tot je vakbond: ACV Voeding en Diensten of ABVV Horval.  Als werkgever kan je je wenden tot Horeca Vlaanderen.