Lonen & vergoedingen

Lonen

Op 1 januari 2019 zijn de minimumlonen in de horecasector geïndexeerd met 2,104%. Deze indexatie gebeurde op basis van de gezondheidsindex. De minimumlonen zijn naargelang de functiecategorieën aangepast. Deze 9 functiecategorieën zijn terug te vinden op de website van het Waarborg & Sociaal Fonds Horeca.

Opgelet! Deze indexatie heeft op de flexi-jobbers geen invloed, omdat voor het flexi-loon de consumptieprijsindex wordt gevolgd. Het minimumloon van flexi-werknemers bedraagt momenteel 10,08 euro per uur.

(deze pagina werd laatst bijgewerkt op 10.01.2019)

loonbarema's
 

Vergoedingen en premies

Zon- en feestdagentoeslag

Werknemers die werken op een zondag of een feestdag hebben recht op een toeslag van 2 euro per effectief gepresteerd uur, met een maximum van 12 euro per dag.   

Eindejaarspremie

De eindejaarspremie of dertiende maand is de vergoeding voor een jaar prestaties, die ten laatste op 31/01 wordt uitbetaald. De werknemer moet hiervoor 2 maanden ononderbroken bij dezelfde werkgever werken. Ook extra’s en flexi’s hebben recht op een (pro rata) eindejaarspremie wanneer hun arbeidsovereenkomst minstens 2 maanden omvat. 

Het Waarborg & Sociaal Fonds Horeca betaalt de eindejaarspremie uit, maar het zijn de werkgevers die deze premie financieren.
Klik hier voor meer informatie.

Woon-werkverkeer

Als een werknemer met de trein en/of ander openbaar vervoer naar het werk komt, dan moet de werkgever tussenkomen in de kosten van het vervoer via een werkgeversbijdrage. Evenzeer moet de werkgever tussenkomen bij woon-werkverkeer met de fiets of met de eigen wagen van de werknemer.
Klik hier voor de algemene regeling.

Extralegaal pensioen

Horecawerknemers hebben recht op een extralegaal of aanvullend pensioen (tweede pensioenpijler). Dit pensioen komt bovenop het wettelijk pensioen.

Opgelet! Studenten, extra’s, flexi's, uitzendkrachten en leerlingen hebben hier geen recht op.
Klik hier voor meer informatie.

Nachtpremie

Werknemers die tussen 24 uur en 5 uur werken, hebben recht op een toeslag van 1,2886 euro per gewerkt uur. 

 

Ecocheques

Met ecocheques kunnen bepaalde ecologische producten en diensten worden aangekocht. De werkgever betaalt de ecocheques.

In de horecasector heeft elke werknemer recht op ecocheques met een maximale waarde van 250 euro. Om het volledige bedrag te ontvangen, moet een werknemer voltijds werken van 1 december 2017 tot 30 november 2018.  Een werknemer die niet de volledige periode werkt of deeltijds werkt, heeft recht op een bedrag in verhouding tot de geleverde prestaties. Eind december worden de echocheques overhandigd.

Opgelet! Voor studenten is er geen recht op ecocheques. De flexi's en de extra’s hebben hier wel recht op.

Vergoeding bij tijdelijke werkloosheid

Een werknemer die tijdelijk werkloos is wegens slecht weer of een technische stoornis heeft recht op een aanvullende vergoeding van 2 euro per inactiviteitsdag bovenop de werkloosheidsuitkering.

Een werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische redenen heeft recht op een vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering op voorwaarde dat hij/ zij:

  • Minstens 6 maanden in dienst is bij dezelfde onderneming op het ogenblik dat het gebrek aan werk ontstaat;
  • Er sprake is van een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst.

De eerste 110 werkdagen dat de werknemer effectief werkloos is wegens economische redenen, heeft hij/zij recht op een vergoeding van 0,5187 euro per uur, vermenigvuldigd met het aantal uren dat de werknemer normaal zou hebben gewerkt op de dag dat hij werkloos is. Dit bedrag bedraagt dagelijks minimaal 2 euro.

Kledijvergoeding

Voor specifiek opgelegde beroepskledij kan de werknemer een kledijvergoeding ontvangen.

Als de werknemer instaat voor de aankoop, het wassen en/of het onderhoud, dan ontvangt de werknemer een kledijvergoeding. Hij ontvangt 1,74 euro per gewerkte dag wanneer hij zelf zijn kleren aankoopt en/of 1,74 euro per gewerkte dag als hij zijn kledij ook zelf onderhoudt en wast.

Wanneer de werkgever instaat voor de aankoop, het wassen én het onderhoud, dan is er geen recht op een kledijvergoeding.  

 

Syndicale premie

Een werknemer, die ten laatste op 1 januari is aangesloten bij een vakbond (ABVV, ACLVB, ACV...), krijgt een stukje van het lidmaatschap terugbetaald via de syndicale premie. Deze premie bedraagt maximaal 145 euro voor een voltijds werknemer.
Het Waarborg & Sociaal Fonds Horeca betaalt deze premie uit.
Klik hier voor meer informatie.

Loonbonus

De niet-recurrente resultaatsgebonden verloning of de loonbonus wordt toegekend wanneer een bepaalde vooropgestelde collectieve doelstelling binnen de onderneming is behaald, bijvoorbeeld een verhoogde omzet.

Belangrijk is dat er geen garantie wordt gegeven op de toekenning van deze jaarlijkse bonus en dat het aldus om een onzeker resultaat gaat.

Dit systeem geeft de mogelijkheid om aan (een bepaalde groep) werknemers een sociaal en fiscaal gunstige bonus toe te kennen.

Opgelet! De loonbonus kan niet ter vervanging van loon worden gegeven.

Meer weten?

 

Wie meer wil lezen over loon- en arbeidsvoorwaarden in de horeca kan de sectorale sociale gids horeca raadplegen.

Voor meer info kan je je als werknemer wenden tot je vakbond: ACV Voeding en Diensten of ABVV.  Als werkgever kan je je wenden tot Horeca Vlaanderen.